Алкалоид АД Скопје

Корпоративни контакти

АЛКАЛОИД АД Скопје

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон: + 389 2 310 40 00
Факс: + 389 2 310 40 14
e-mail: alkaloid@alkaloid.com.mk
www.alkaloid.com.mk

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР / ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР

Живко Мукаетов
Телефон: + 389 2 310 40 01
Факс: + 389 2 310 40 04
e-mail: zmukaetov@alkaloid.com.mk

Елефтерија Давчева
Личен асистент на генералниот директор / Претседател на Управен одбор
Телефон : + 389 2 310 40 01
Факс: + 389 2 310 40 04
e-mail: edavceva@alkaloid.com.mk

ФИНАНСИИ

Виктор Стојчевски
Директор / Член на Управен одбор
Телефон: + 389 2 310 40 07
Факс: + 389 2 310 40 81
e-mail: vstojcevski@alkaloid.com.mk

АКЦИОНЕРСТВО, ИМОТНИ ПРАШАЊА

Ѓорѓи Јованов
Директор / Член на Управен одбор
Телефон: + 389 2 3104 003
Факс: + 389 2 3104 004
e-mail: gjovanov@alkaloid.com.mk

ОПШТИ РАБОТИ

Ќире Ицев
Директор / Член на Управен одбор
Телефон / Факс: + 389 2 310 40 43
e-mail: kicev@alkaloid.com.mk

СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Данило Јовановиќ
Телефон: + 389 2 310 42 80
e-mail: djovanovic@alkaloid.com.mk

OДБОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ

Наташа Настева
Телефон: + 389 2 310 42 49
Факс: + 389 2 310 40 21
e-mail: nnasteva@alkaloid.com.mk

ЛОГИСТИКА

Зоран Костовски
Телефон: + 389 2 310 40 35
Факс: + 389 2 310 40 36
e-mail: zkostovski@alkaloid.com.mk

СНАБДУВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИИ И ТРАНСПОРТ

Дејан Кржовски
Телефон: + 389 2 310 40 77
Факс : + 389 2 310 40 28
e-mail: dkrzovski@alkaloid.com.mk

ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И МАГАЦИНИ 

Иван Илиевски
Телефон: + 389 2 310 43 12
e-mail: iilievski@alkaloid.com.mk

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ

Нада Попстефанова
Телефон: + 389 2 310 43 70
Факс: + 389 2 310 40 05
e-mail: nadapopstefanova@alkaloid.com.mk

ПРАВНИ РАБОТИ И КОРПОРАТИВНА УСОГЛАСЕНОСТ

Никола Колевски
Телефон: + 389 2 310 40 75
Факс: + 389 2 317 24 66
e-mail: nkolevski@alkaloid.com.mk

КАДРОВСКИ РАБОТИ

Марија Малова
Телефон: + 389 2 310 4032 
Факс: + 389 2 317 24 66
e-mail: mmalova@alkaloid.com.mk

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Никола Ефтимов
Телефон: + 389 2 310 40 44
Факс: + 389 2 317 16 44
e-mail: neftimov@alkaloid.com.mk

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Никола Димовски
Телефон: + 389 2 310 40 57
e-mail: ndimovski@alkaloid.com.mk

МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ

Душко Марковски
Телефон: + 389 2 310 40 26
e-mail: dmarkovski@alkaloid.com.mk

ПЦ ФАРМАЦИЈА
ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦИЈА

Милкица Глигорова
Директор / Член на Управен одбор
Телефон / факс: + 389 2 310 40 05
e-mail: mgligorova@alkaloid.com.mk

ФАРМАЦЕВТСКИ КОРПОРАТИВЕН РАЗВОЈ

Милош Радуловиќ
Телефон: + 389 2 310 42 67
e-mail: mradulovic@alkaloid.com.mk

МЕДИЦИНСКИ МАРКЕТИНГ И ПОРТФОЛИО

Снежана Петровска
Телефон: + 389 2 310 40 37
Факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: spetrovska@alkaloid.com.mk

RX, IN-HOUSE Проекти

Сандра Чомовска Мадевска
Телефон: + 389 2 310 41 08
Факс:  +389 2 310 42 25
e-mail: scomovska@alkaloid.com.mk

OTC, IN-HOUSE ПРОЕКТИ

Александра Велевска 
Телефон: + 389 2 310 40 08
Факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: avelevska@alkaloid.com.mk

БИЗНИС РАЗВОЈ

Наташа Николвска
Телефон:+ 389 2 311 07 40
Факс: + 389 2 310 42 25 
e-mail: nnikolovska@alkaloid.com.mk
e-mail: business.development@alkaloid.com.mk

ДИРЕКТЕН МАРКЕТ АКСЕС

Ернест Дебрешлиоски
Телефон: +389 2 3104 372
e-mail: edebreslioski@alkaloid.com.mk

РЕГУЛАТОРНИ РАБОТИ

Јелена Лазова
Телефон: + 389 2 310 40 86
e-mail: jlazova@alkaloid.com.mk

ГЛОБАЛНА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА

Оливера Пaнева
Телефон: + 389 2 310 40 85
e-mail: openeva@alkaloid.com.mk

ИСТРАЖУВАЊЕ & РАЗВОЈ

Соња Угарковиќ
Телефон: + 389 2 310 4 300
Факс: + 389 2 310 4 134
e-mail: sugarkovic@alkaloid.com.mk

РАЗВОЈ НА АМБАЛАЖА

Слободан Вукајловиќ
Телефон: +389 2 3104 341
e-mail: svukajlovic@alkaloid.com.mk

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Христина Бабуновска
Телефон: + 389 2 310 40 65
Факс: + 389 2 310 40 05
e-mail: hbabunovska@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ФАРМАЦИЈА

Емил Мицајков
Телефон: + 389 2 3104 388
e-mail: emicajkov@alkaloid.com.mk

Продажби Фармација Алкалоид КОНС/Југоисточна Европа

Владимир Индов
Телефон: + 389 2 310 40 61
e-mail: vindov@alkaloid.com.mk

Продажби Фармација/Русија, Украина, ЦИС

Татјана Иваноска Филиповска
Телефон: + 389 2 310 4 068
e-mail: tivanoska@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ФАРМАЦИЈА ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Билјана Танева
Телефон: + 389 2 310 4 045
Факс: + 389 2 310 4 045
e-mail: btaneva@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА АЛБАНИЈА И КОСОВО

Емира Фида
Телефон: + 355 4 242 29 55
e-mail: efida@alkaloid.com.mk

Регионален оперативен менаџер во Србија, Црна Гора, БиХ

Огнен Трајковски
Телефон: + 389 2 310 4 053
Факс: + 389 2 310 4 225
e-mail: otrajkovski@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА РУСИЈА, ЦИС И УКРАИНА

Димитар Георгиевски/Калина Наумовска
Телефон: + 389 2 310 41 67
Факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: dgeorgievski@alkaloid.com.mk
e-mail: knaumovska@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЕВРОПСКА УНИЈА

Маја Нојкова Белевска
Телефон: + 359 2 80 81 083
Факс: + 359 2 95 89 367
e-mail: mnojkova@alkaloid.com.mk

ПРОГРАМ МЕДИЦИНА

Илија Ковачевски
Телефон: + 389 2 310 4 074
Факс: + 389 2 310 4 041
e-mail: ikovacevski@alkaloid.com.mk

АЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Оливер Лазарески
Телефон: : + 389 2 320 44 30
Факс: + 389 2 320 44 31
e-mail: olazareski@alkaloid.com.mk

БИЛНА АПТЕКА СКОПЈЕ

Билјана Лазареска
Телефон:+ 389 2 323 79 75
e-mail: blazareska@alkaloid.com.mk

ПЦ ХЕМИЈА КОЗМЕТИКА БИЛКА

Никола Мизо
Телефон: + 389 2 310 40 02
Факс: + 389 2 310 40 27
e-mail: nmizo@alkaloid.com.mk

Продажби производи за широка потрошувачка домашен пазар

Никола Ристов
Телефон:  + 389 2 310 40 42
Факс: + 389 2 310 40 42
e-mail: nristov@alkaloid.com.mk 

Продажби производи за широка потрошувачка Извоз

Дарко Нанов
Телефон: + 389 2 310 40 33
Факс: + 389 2 310 40 27
e-mail: dnanov@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ХЕМИЈА

Љубе Даниловски
Телефон: + 389 2 310 40 19
Факс: + 389 2 310 40 27
e-mail: ljdanilovski@alkaloid.com.mk

ПРОИЗВОДСТВО КОЗМЕТИКА И ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

Добрила Секуловска - Поповска
Телефон: + 389 2 203 79 29
Факс: + 389 2 203 72 16
e-mail: dsekulovska@alkaloid.com.mk

ПРОИЗВОДСТВО И ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И РЕГИСТРАЦИЈА БИЛКА

Маја Стефкова
Телефон / Факс: + 389 2 246 15 61
e-mail: mstefkova@alkaloid.com.mk

ПРОИЗВОДСТВО ХЕМИЈА
(рентген филмови и раствори за хемодијализа)
И ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

Филип Гоџо
Телефон: + 389 2 203 79 53
e-mail: fgodjo@alkaloid.com.mk