Алкалоид КОНС

АЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ ДОМАШНА ЌЕРКА- КОМПАНИЈА НА АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Во 1979 година Алкалоид – Фармација формираше сектор задолжен за соработка со странски компании, којшто се однесуваше на склучување договори за застапништво, дистрибуција и за консигнациска продажба.

Долгогодишната успешна работа на овој сектор, како и стекнатото искуство во оваа област, претставуваше солидна основа за формирање на Алкалоид КОНС ДООЕЛ, увозно-извозна компанија за трговија и за услуги, којашто официјално започна со работа во 2004 година со само 5 вработени. Од година в година развојот на Алкалоид КОНС, единствената домашна ќерка-компанија на Алкалод АД Скопје, станува импресивен од аспект на волуменот на продажба, како и од аспект на деловното портфолио.

Во моментов Алкалоид КОНС ДООЕЛ има 41 вработени, соработува со повеќе од 20 странски компании и има застапништва за повеќе од 2.000 фармацевтски производи.

Алкалоид КОНС ДООЕЛ има склучено договори за соработка со следните компании:

 • MEDTRONIC TRADING NL B.V., Netherlands
 • MSD B.V., Netherlands
 • SANOFI AVENTIS, France
 • GENZYME EUROPE B.V., Netherlands
 • SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, Ireland
 • BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED, Ireland
 • ALCON PHARMACEUTICALS LTD., Switzerland
 • GETINGE GROUP South East Europe D.O.O., Serbia
 • FRESENIUS MEDICAL CARE, Germany
 • SWIX Biopharma, Switzerland
 • NOVARTIS PHARMA SERVICES INC., Switzerland
 • PFIZER EXPORT B.V., Netherlands
 • VEDRA INTERNATIONAL AD, Bulgaria
 • LEMIS- HANDELS GmbH, Austria
 • PRIZMA D.O.O., Serbia
 • RECORDATI RARE DISEASES, France
 • BETAMED D.O.O., Croatia
 • ELEPHANT PHARMA D.O.O., Serbia
 • HEART MEDICAL, Netherlands