Босна и Херцеговина

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Kомпанија на Алкалоид АД Скопје во Босна и Херцеговина коjaшто е одговорна за етички маркетинг и за промоција на производите на Алкалоид АД Скопје.

KOНТАКТ

Телефон: + 387 33 475 790
Факс: + 387 33 475 791
e-mail: alkaloid@bih.net.ba
Лице за контакт: Борис Јотевски

АДРЕСА

Alkaloid d.o.o.
Isevica sokak 4-b 
Sarajevo , BiH