Број на акции и гласачки права

Број на акции и гласачки права

Вкупен број на акции:

1.431.353

Aкции без право на глас:  

1. Акции наменети за поранешни сопственици

2. Сопствени акции

3.287

14.741

Акции со право на глас: 1.413.325