Донесени одлуки на собрание

Донесени одлуки на собрание

Т1. Одлука за избор на Претседавач на Собранието

Т2. Одлука за избор на бројачи на гласови

Т3. Одлука за одобрување и усвојување на Годишни извештаи за 2016 година

Т4. Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2016 година

Т4. Одлука за одобрување на работата на членовите на УО за 2016 година

Т5. Одлука за усвојување на Извештаите на независниот ревизор

Т6. Одлука за одобрување на работата на членовите на НО за 2016 година

Т7. Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка за 2016 година

Т8. Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2016 година (дивиденден календар)

Т9. Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп

Т10. Одлука за отуѓување на сопствени акции

Т11. Одлука за престанување на мандат и избор на членови на НО

Т12. Одлука за определување на награда на членовите на НО

Т13. Одлука за назначување на ревизор за 2017 година