Донесени одлуки на собрание

Донесени одлуки на собрание

 Т1. Одлука за избор на претседавач на Собранието

 Т2. Одлука за избор на бројачи на гласови

 Т3. Одлука за одобрување и усвојување на Годишни извештаи за 2019

 Т4. Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2019 година

 Т4. Одлука за одобрување на работата на членовите на УО за 2019 година

 Т5. Одлука за усвојување на Извештаите на независниот ревизор

 Т6. Одлука за одобрување на работата на членовите на НО за 2019 година

 Т7. Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка за 2019 година

 Т8. Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2019 година дивиденден календар

 Т9. Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп

 Т10. Одлука за отуѓување на сопствени акции

 Т11. Одлука за назначување на ревизор за 2020 годинa