Донесени одлуки на собрание

Донесени одлуки на собрание

Т1. Одлука за избор на Претседавач на Собранието

Т2. Одлука за избор на бројачи на гласови

Т3. Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај

Т4. Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2010 година

Т4. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје во 2010 година

Т5. Одлука за усвојување на Извештаите на независниот ревизор

Т6. Одлука за одобрување на работата на членовите на НО за 2010 година

Т7. Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка за 2010 година

Т8. Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2010 година (дивиденден календар)

Т9. Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп

Т10. Одлука за отуѓување на сопствени акции

Т11. Одлука за измени и дополнување на Статутот на Друштвото

Т12. Одлука за престанување на мандат и избор на членови на НО

Т13. Одлука за определување на награда на членовите на НО

Т14. Одлука за назначување на ревизор за 2011 година