Годишни финансиски извештаи

Годишни финансиски извештаи

Ревидирани неконсолидирани финансиски извештаи
 2018   2017  2016    2015    2014    2013    2012   2011   2010  2009

Ревидирани консолидирани финансиски извештаи
 2018   2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010  2009

Неконсолидиран извештај за работењето
 2018   2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Консолидиран извештај за работењето
 2018   2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009