Контактирајте нѐ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПЦ ХЕМИЈА, КОЗМЕТИКА & БИЛКА

Никола Мизо, Директор
Телефон: + 389 2 310 40 02
Факс: + 389 2 310 40 27
e-mail: nmizo@alkaloid.com.mk

Продажби производи за широка потрошувачка домашен пазар

Никола Ристов
Телефон: + 389 2 310 40 42
Факс: + 389 2 317 55 31 
e-mail: nristov@alkaloid.com.mk 

Продажби производи за широка потрошувачка Извоз

Дарко Нанов
Телефон: + 389 2 310 40 33
Факс: + 389 2 310 40 27
e-mail: dnanov@alkaloid.com.mk

ПРОИЗВОДСТВО КОЗМЕТИКА И ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

Добрила Секуловска - Поповска
Телефон: + 389 2 203 79 29
Факс: + 389 2 203 72 16
e-mail: dsekulovska@alkaloid.com.mk