Контактирајте нѐ

КОНТАКТИРАЈТЕ Нѐ

ПЦ ФАРМАЦИЈА
ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦИЈА

Милкица Глигорова
Директор / Член на Управен одбор
телефон / факс: + 389 2 310 40 05
e-mail: mgligorova@alkaloid.com.mk

ФАРМАЦЕВТСКИ КОРПОРАТИВЕН РАЗВОЈ

Милош Радуловиќ
Телефон: + 389 2 310 42 67
e-mail: mradulovic@alkaloid.com.mk

МЕДИЦИНСКИ РАБОТИ И ПОРТФОЛИО

Снежана Петровска
телефон: + 389 2 310 40 37
факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: spetrovska@alkaloid.com.mk

БИЗНИС РАЗВОЈ

Наташа Николовска
телефон:+ 389 2 311 07 40
e-mail: nnikolovska@alkaloid.com.mk 
e-mail: business.development@alkaloid.com.mk

MAРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ (РУСИЈА, УКРАИНА, ХРВАТСКА)

Ернест Дебрешлиоски
телефон: +389 2 310 43 72
e-mail: edebreslioski@alkaloid.com.mk

РЕГУЛАТОРНИ РАБОТИ

Наташа Вукиќевиќ
телефон: + 389 2 310 40 86
e-mail: njovanovska@alkaloid.com.mk

ГЛОБАЛНА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА

Сандра Чомовска Мадевска
телефон: + 389 2 310 42 98
e-mail: scomovska@alkaloid.com.mk

ИСТРАЖУВАЊЕ & РАЗВОЈ

Јелена Лазова
телефон: + 389 2 310 40 49
факс: + 389 2 310 41 34
e-mail: jlazova@alkaloid.com.mk

ОДДЕЛ ЗА КЛИНИЧКИ ИСПИТУВАЊА 

Златица Бојаџиеска 
телефон: +389 2 310 43 79
e-mail: zbojadzieska@alkaloid.com.mk

ИНТЕРГАЦИИ И ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ 

Дорка Михајлова 
e-mail: dmihajlova@alkaloid.com.mk

РАЗВОЈ НА АМБАЛАЖА И ДАТА МЕНАЏМЕНТ

Слободан Вукајловиќ
телефон: +389 2 310 43 41
e-mail: svukajlovic@alkaloid.com.mk

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Христина Бабуновска
телефон: + 389 2 310 40 65
факс: + 389 2 310 40 05
e-mail: hbabunovska@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ФАРМАЦИЈА

Емил Мицајков
телефон: + 389 2 310 43 88
e-mail: emicajkov@alkaloid.com.mk

Продажби Фармација Алкалоид КОНС/Југоисточна Европа

Владимир Индов
телефон: + 389 2 310 40 61
e-mail: vindov@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ФАРМАЦИЈА ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Билјана Танева
телефон: + 389 2 310 40 45
факс: + 389 2 310 40 56
e-mail: btaneva@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА АЛБАНИЈА И КОСОВО

Aртиана Ајдини
телефон: + 389 2 310 40 53
e-mail: аajdini@alkaloid.com.mk

Регионален оперативен менаџер во Србија, Црна Гора, БиХ

Огнен Трајковски
телефон: + 389 2 310 40 53
факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: otrajkovski@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА РУСИЈА, ЦИС И УКРАИНА

Димитар Георгиевски/Калина Наумовска
телефон: + 389 2 310 41 67
факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: dgeorgievski@alkaloid.com.mk
e-mail: knaumovska@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЕВРОПСКА УНИЈА

Маја Нојкова Белевска
телефон: + 359 2 310 40 22
e-mail: mnojkova@alkaloid.com.mk

Логистика за продажби Фармација/Русија, Украина, ЦИС

Татјана Иваноска Филиповска
телефон: + 389 2 310 40 68
e-mail: tivanoska@alkaloid.com.mk