Контактирајте нe

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПЦ ФАРМАЦИЈА
ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦИЈА

Милкица Глигорова
Директор / Член на Управен одбор
Телефон / факс: + 389 2 310 40 05
e-mail: mgligorova@alkaloid.com.mk

ФАРМАЦЕВТСКИ КОРПОРАТИВЕН РАЗВОЈ

Милош Радуловиќ
Телефон: + 389 2 310 42 67
e-mail: mradulovic@alkaloid.com.mk

МЕДИЦИНСКИ МАРКЕТИНГ И ПОРТФОЛИО

Снежана Петровска
Телефон: + 389 2 310 40 37
Факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: spetrovska@alkaloid.com.mk

RX, IN-HOUSE Проекти

Сандра Чомовска Мадевска
Телефон: + 389 2 310 41 08
Факс:  +389 2 310 42 25
e-mail: scomovska@alkaloid.com.mk

OTC, IN-HOUSE ПРОЕКТИ

Александрa Велевска
Телефон: + 389 2 310 40 08
Факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: avelevska@alkaloid.com.mk

БИЗНИС РАЗВОЈ

Наташа Николвска
Телефон: + 389 2 310 43 72
Факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: nnikolovska@alkaloid.com.mk
e-mail: business.development@alkaloid.com.mk

ДИРЕКТЕН МАРКЕТ АКСЕС

Ернест Дебрешлиоски
Телефон: +389 2 3104 372
e-mail: edebreslioski@alkaloid.com.mk

РЕГУЛАТОРНИ РАБОТИ 

Јелена Лазова
Телефон: + 389 2 310 40 86
e-mail: jlazova@alkaloid.com.mk

ИСТРАЖУВАЊЕ & РАЗВОЈ

Соња Угарковиќ
Телефон: + 389 2 310 4 049
Факс: + 389 2 310 4 134
e-mail: sugarkovic@alkaloid.com.mk

РАЗВОЈ НА АМБАЛАЖА

Слободан Вукајловиќ
Телефон: +389 2 3104 341
e-mail: svukajlovic@alkaloid.com.mk

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Христина Бабуновска
Телефон: + 389 2 310 40 65
Факс: + 389 2 310 40 05
e-mail: hbabunovska@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ФАРМАЦИЈА

Емил Мицајков
Телефон: + 389 2 3104 388
e-mail: emicajkov@alkaloid.com.mk

Продажби Фармација Алкалоид КОНС/Југоисточна Европа

Владимир Индов
Телефон: + 389 2 310 40 61
e-mail: vindov@alkaloid.com.mk

Продажби Фармација/Русија, Украина, ЦИС

Татјана Иваноска Филиповска
Телефон: + 389 2 310 4 068
e-mail: tivanoska@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ФАРМАЦИЈА ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Билјана Танева
Телефон: + 389 2 310 4 045
Факс: + 389 2 310 4 056
e-mail: btaneva@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА АЛБАНИЈА И КОСОВО

Емира Фида
Телефон: + 355 4 242 29 55
e-mail: efida@alkaloid.com.mk

Регионален оперативен менаџер во Србија, Црна Гора, БиХ

Огнен Трајковски
Телефон: + 389 2 310 4 053
Факс: + 389 2 310 4 225
e-mail: otrajkovski@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА РУСИЈА, ЦИС И УКРАИНА

Димитар Георгиевски / Калина Наумовска
Телефон: + 389 2 310 41 67
Факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: dgeorgievski@alkaloid.com.mk
e-mail: knaumovska@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЕВРОПСКА УНИЈА

Маја Нојкова Белевска
Телефон: + 359 2 80 81 083
Факс: + 359 2 95 89 367
e-mail: mnojkova@alkaloid.com.mk