Биланс на успех, Јануари-Јуни 2010

23.08.2010

Биланс на успех, Јануари-Јуни 2010

Алкалоид АД Скопје во периодот јануари - јуни 2010 оствари позитивни финансиски резултати искажани во неревидираниот консолидиран и неревидираниот единечен Биланс на успех.

Според консолидираниот Биланс на успех, остварените консолидирани продажби бележат пораст за околу 6% во споредба со остварените во истиот период во 2009 година, добивката пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА) бележи раст од околу 5% и нето добивката од околу 4%.