Годишно Собрание на акционери 2009

23.04.2010

Годишно Собрание на акционери за 2009 година

На годишното Собрание на акционери за 2009 година донесени се следниве одлуки:

  • Одлука од Собрание за распределба на добивка за 2009 година
  • Одлука од Собрание за дивиденда и дивиденден календар за 2009 година
  • Одлука од Собрание за одобрување на работата на членовите на УО за 2009 година
  • Одлука од Собрание за стекнување на сопствени акции со откуп
  • Одлука од Собрание за Годишен извештај за 2009 година
  • Одлука од Собрание за извештај од ревизор за 2009 година
  • Одлука од Собрание за Годишна сметка и Финансиски Извештаи за 2009 година
  • Одлука од Собрание за оттуѓување на сопствени акции
  • Одлука од Собрание за назначување на ревизор за 2010 година
  • Одлука од Собрание за одобрување на работата на членовите на НО за 2009 година