Предложени одлуки за собрание

Предложени одлуки за собрание

Т3. Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи за 2016 година

 Т4. Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2016 година

Т4. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на УО за 2016 година

 Т5. Предлог-Одлука за усвојување на Извештаите на независниот ревизор

 Т6. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на НО за 2016 година

 Т7. Предлог-Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка за 2016 година

 Т8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2016 година (дивиденден календар)

 Т9. Предлог-Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп

 Т10. Предлог-Одлука за отуѓување на сопствени акции

Т11. Предлог-Одлука за престанување на мандат и избор на членови на НО

Т12. Предлог-Одлука за определување на награда на членовите на НО

Т13. Предлог-Одлука за назначување на ревизор за 2017 година