Предложени одлуки за собрание

Предложени одлуки за собрание

Т3. Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи за 2019 година

  Т4. Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2019 година

Т4. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на УО за 2019 година

  Т5. Предлог-Одлука за усвојување на Извештаите на независниот ревизор

  Т6. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на НО за 2019 година

  Т7. Предлог-Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка за 2019 година

  Т8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2019 година (дивиденден календар)

  Т9. Предлог-Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп

  Т10. Предлог-Одлука за отуѓување на сопствени акции

Т11. Предлог-Одлука за назначување на ревизор за 2020 година