Предлози од акционери со над 5% сопственост

Предлози од акционери со над 5% сопственост

Предлози од акционери со над 5% сопственост