Бизнис план за 2014 година

30.12.2013

Бизнис план за 2014 година

Со одлука на Управниот Одбор на Алкалоид АД Скопје на седницата одржана на 27.12.2013 година, донесен е Бизнис планот на Компанијата за 2014 година. Бизнис планот е базиран на:

  • Реалните очекувања, проекции и можности на тековните и новите пазари и производи;
  • Политиките за управување со ризик;
  • Зголемувањето на ефикасноста на сопствените ресурси.

Бизнис планот предвидува континуирано вложување во човечките ресурси, инвестирање на околу 8,8% од консолидираните продажби во материјални и нематеријални средства од сопствени извори, раст од најмалку 5% на консолидираните продажби во однос на очекуваните за 2013 година како и раст од најмалку 5% на консолидираниот профит пред оданочување во однос на очекуваниот за 2013 година.

Се очекува 41% од консолидираните продажби да бидат остварени на домашен пазар додека 59% од извоз.

Сегментарно по Профитни центри, 83,5% од консолидираните продажби се очекува да ги реализира ПЦ Фармација, а 16,5% ПЦ Хемија Козметика Билкарство.