Годишно Собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје

06.04.2015

Годишно Собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје

На ден 06.04.2015 година се одржа Годишно собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје.

На одржаната седница се усвоија материјалите и предлог-одлуките предложени според утврдениот Дневен ред, објавен во Јавниот повик до акционерите за учество на собранието.

Донесена е одлука за исплата на дивиденда за 2014 година во висина од 189,00 денари нето, односно 210,00 денари бруто за една акција што е за 5% повеќе од исплатената дивиденда за 2013 година. Исплатата на дивидендата ќе започне од 20.05.2015 година. Дивидендата ќе биде исплатена во готово на трансакциските сметки на акционерите.

Сите одлуки и материјали усвоени од собранието на акционери може да се преземат на следниот линк.