Izvestuvanje UO i NO

29.07.2011

Известување

Согласно измените и дополнувањата на Правилникот за котација на Македонска берза, објавуваме известување за бројот на акции со право на глас и процентот на учество на членовите на органите на управување на Алкалоид АД Скопје, како и известување за имињата на сопствениците кои поседуваат над 5% од акциите на друштвото со право на глас и процентот на нивното учество.

Членови на Управен одбор   Број на акции   % во вкупен број на издадени акции
Мукаетов Живко 94,000 6.57
Симоновска Цветанка 20,011 1.40
Глигорова Милкица 15,710 1.10
Јованов Ѓорѓи 2,767 0.19
Ицев Ќире 2,206 0.15
Членови на Надзорен одбор  
Мицајков Миодраг
814 0.06
Џонов Илија 254 0.02
Кралевски Бојанчо
5,316 0.37
Акционери со над 5% сопственост   
 
Мукаетов Живко 94,000 6.57
Јованова Билјана 71,931 5.03