Заштита на животна околина

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

АЛКАЛОИД АД, како општествено-одговорна компанија, гледа на заштитата на животната средина како на долготрајна и континуирана заложба. Системите за заштита и за управување со животната средина се дел од интегрираниот систем на управување и се во согласност со новите стандарди (ISO 14001:2015), (ISO9001:2015), и соодветно, со добрата производна пракса.

Постојаното следење, контрола и надградба на технолошките процеси, зголемувањето на енергетската ефикасност, заштедата на енергија и користењето одржливи извори на енергија се дел од мерките што се преземаат за намалување на емисијата загадувачи на животната средина Сето ова е во согласност со регулативата издадена од македонското Министерство за животна средина и просторно планирање и со А-лиценците за усогласување на оперативните планови за производниот капацитет на ПЦ Фармација - Автокоманда и производниот капацитет на ПЦ Фармација и на ПЦ Козметика на локацијата Ѓорче Петров.

Селекцијата на создадениот отпад и неговото ефикасно користење со рециклирање се од особена важност за заштитата на животната средина, а на Компанијата ѝ носи и финансиска корист. Особено внимание му се посветува на правилното третирање на опасниот отпад, кој им се предава на лиценцираните компании за натамошна преработка (инцинерација, разградување во странство).

Со цел да се подобри квалитетот на отпадната вода, беше изградена прочистителна станица во рамки на контролната лабораторија во ПЦ Фармација, на локацијата во Автокоманда. Овие активности се изведуваат со цел да се исполнат и да се одржат параметрите за испуштање отпадна вода во надворешниот канализациски систем.

Од 2016 (во соработка со UNIDO) АЛКАЛОИД започна со имплементација на пилот-проектот EnMS – систем за менаџирање енергија, со кој е опфатена ефикасноста на енергијата, на водата и на материјалите преку систем за оптимизација на енергија, на процеси, на производство и на објекти, базиран на мерки, а започнува со многу мали или со никакви трошоци. Почетниот успех на пилот-проектот поттикна намена на повеќе ресурси за реализација на целосниот систем за менаџирање енергија, каде што сите вработени, комитенти и други заинтересирани страни ќе учествуваат со идеи и или со реализација на мерките за унапредување.

Позитивниот тренд на намалување на потрошувачката на енергија е презентиран во следните графикони. Потрошувачката на природен гас и мазут е намалена, а потрошувачката на вода и на електрична енергија е оптимизирана и покрај зголеменото производство. Генерално, потрошувачката на енергија е намалена во апсолутна вредност за единица производ.