Заштита на животна околина

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Алкалоид АД, како општествено одговорна компанија, ја смета заштитата на животната средина како долготрајна и континуирана обврска. Системите за заштита и управување со животната средина се дел од интегрираниот систем за управување со квалитет (ISO 14001: 2015) и добрата производна пракса.

Во согласност со најдобрите достапни техники, економски можности и прописи издадени под надлежност на македонското Министерство за животна средина и просторно планирање, постојано се стремиме да ги намалиме емисиите на загадувачки супстанции во животната средина, следејќи го принципот на одржлив развој во А -лиценците за усогласеност со оперативните планови за производните локации ПЦ Фармација - Автокоманда, ПЦ Фармација и ПК ХКБ - програма Хемија- Ѓорче Петров.

Со цел да се подобри обработката на отпадни води, во тек се активности за изградба на постројка за пречистување на Единицата за Контрола на Квалитет. Овие активности се изведуваат со цел да се исполнат и да се одржат параметрите за испуштање на отпадни води во надворешниот канализационен систем.

Селекција на произведениот отпад и неговото ефикасно искористување, како што се повторна употреба или рециклирање, е од особена важност за заштитата на животната средина и придонесува за материјалната корист на компанијата. Посебно внимание се посветува на правилно постапување со опасен отпад кој се предава на лиценцирани компании за понатамошна обработка (согорување, демонтирање во странство).

Посебно внимание посветуваме на заштеда на енергија преку имплементирање на енергетски ефикасни проекти. Според критериумите, за заемот земен од ЕБОР и програмата WeBSEFF II (Фонд за финансирање на одржлива енергија на Западен Балкан), проектите мора да резултираат со 20% намалување на емисиите на јаглерод диоксид и најмалку 30% намалување на потрошувачката на енергија. Компанијата Алкалоид АД беше наградена, како најдобар проект во регионот, во категоријата: Енергетска ефикасност при реконструкција на деловни згради, за проектот Термоизолација на фармацевтски производни капацитети.

Следниот проект финансиран преку WeBSEFF II програмата, се состои од замена на прозорци, врати и стаклени површини со цел да се исполнат стандардите за спроводливост во седиштето на Алкалоид АД во Скопје. Вкупната инвестиција за реновирањето на зградата изнесуваше 160.000 евра без ДДВ.

Во 2016 година, АЛКАЛОИД АД заврши голем инвестициски проект - изградба на нова Единица за контрола на квалитет, ПЦ Фармација, лоцирана во Автокоманда. Дел од оваа инвестиција, поврзан со енергетската потрошувачка, се реализираше со заем од 500.000 Евра преку WeBSEFF II програмата. Заложбата на АЛКАЛОИД АД за заштита на животната средина, континуирано рефлектирана во проекти за енергетска ефикасност, резултираше со Национална награда за најдобри општествено одговорни практики.

Општо земено, потрошувачката на енергија и вода по тон готови производи е намалена и потрошувачката на електрична енергија е оптимизирана.