test
Фелкарид во третман на срцевите нарушувања на ритамот

Датум:

02.10.2021

10.30 часот

Област/подобласт:

Кардиологија/Кардиолошки симпозиум

Јазик:

Македонски

Говорници на овој настан:

Проф.д-р Лидија Попоска

Д-р Дејан Ковачевиќ