test

Правила и услови за користење

Оваа веб-страница е во сопственост на

АЛКАЛОИД АД Скопје

бул. „Александар Македонски“ бр. 12

1000 Скопје

Република Северна Македонија

ЕМБС: 4053575

Електронска адреса: alkaloid@alkaloid.com.mk

Телефон: + 389 2 310 40 00УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА НА „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ

АЛКАЛОИД АД Скопје (во натамошниот текст „АЛКАЛОИД“) ви се заблагодарува за вашиот интерес и за посетата на нашата веб-страница (во натамошниот текст „страница“), како и за вашата комуникација со нас преку електронската пошта. Пристапот и користењето на страницата на АЛКАЛОИД истовремено значи и прифаќање на овие правила и услови.

Информациите што се пласираат на страницата се од јавен карактер,наменети се ИСКЛУЧИВО за здраствените работници и истите се користат само за информативни цели. Информациите не може да се сметаат за јавна понуда или за поттикнување да се купуваат производи, услуги или хартии од вредност на АЛКАЛОИД или на други поврзани ентитети и не треба да бидат основа за донесување одлуки (вклучително инвестирање) од партнери и од клиенти на АЛКАЛОИД.

Корисникот на оваа веб страна изјавува и гарантира дека :

  • е полнолетен/на и целосно способен/на за преземање на обврските согласно овие правила и услови на користење

  • е професионалец во областа на медицината;

  • поседува доволно техничко и медицинско знаење за користење на страницата

  • е лично одговорен за користење и употреба на податоците и алатките превземени од оваа страница

Оваа страница не служи за поставување медицински дијагнози или за лекување на кој било одделен здравствен проблем, ниту, пак, може да се смета како замена за користење на воспоставените лекарски пракси и прегледи.

Лекарот/здраствениот работник ја превзема целата одговорност при воспоставување на дијагноза. Алатките и упатствата што се дел од оваа веб страна не треба да се земат како единствен параметар за воспоставување на дијагноза. Лекарот/здрставениот работник е одговорен да ги превземе сите потребни проверки, прегледи и испитувања пред воспоставувањето на дијагнозата.

АЛКАЛОИД постојано вложува максимални напори за да обезбеди оптимално работење и квалитет на страницата, со цел информациите да бидат точни и ажурирани, како и навремено да ги отстрани повремените технички грешки или неточни информации. Перцепцијата за дадените информации може да зависи од различни фактори, вклучително научни, деловни, економски и финансиски, и во врска со ова посетителите на оваа страница треба да бидат свесни за ризиците поврзани со погрешното толкување и интерпретирање на дадените информации. Посетителите на страницата се свесни дека на сопствен ризик пристапуваат кон оваа страница, како и кон која било друга веб-страница поврзана со оваа страница. АЛКАЛОИД, како и секое друго правно лице кое учествувало во изработката, реализацијата и во одржувањето на оваа страница, КАТЕГОРИЧНО ОТФРЛА одговорност за каква било директна, индиректна, инцидентна, последователна или казнена штета што произлегува или што може да произлезе од пристапот, користењето или од неможноста за користење на нашата страница или на веб-страниците поврзани со оваа страница, како и за оштетување на компјутерската опрема или на кој било друг имот на корисникот.

АЛКАЛОИД се одрекува од секаква одговорност за штета предизвикана од директно или од индиректно дејство или неактивност што сте ги презеле врз основа на информациите, услугите или содржината на оваа страница. Иако се трудиме информациите на оваа страница да бидат точни, целосни и навремени, ние не даваме никакви гаранции и КАТЕГОРИЧНО ОТФРЛАМЕ каква било одговорност за претрпена штета или загуба која произлегува од неточни, нецелосни и од ненавремени информации на веб-страницата.

АЛКАЛОИД го задржува правото во кое било време, од која било причина и без претходно известување да изврши промени во содржината на страницата или целосно да го прекине нејзиното функционирање, со што не презема одговорност за можните последици од ваквите промени.

Оваа страница може да биде поврзана со други веб-страници на кои може да пристапите. АЛКАЛОИД отфрла секаква одговорност и не им гарантира на посетителите кои пристапуваат на другите веб-страници за точноста, автентичноста и, генерално, за кои било други информации содржани на веб-страниците на трети страни. Затоа препорачуваме посетителите на овие веб-страници да се информираат за правилата на употреба и користење, вклучувајќи ги и политиките за приватност што важат за овие трети веб-страници.

Оваа страница содржи материјали, вклучувајќи текст, трговски марки, фотографии, филмови, PDF-датотеки и други слики и звук, кои се заштитени со авторски права или со други права на интелектуална сопственост. Овие права се сопственост на АЛКАЛОИД или се лиценцирани од сопствениците на правата за да може да се користат како дел од оваа страница. Секое репродуцирање, пренесување, копирање, репликација или употреба на овие материјали не е дозволено без писмено одобрение од АЛКАЛОИД. Барањето за употреба мора да го испратите до АЛКАЛОИД на следната електронска адреса:

alkaloid@alkaloid.com.mk

За дополнителни информации во врска со политиката за приватност и колачињата на оваа веб страница ве молиме кликнете на линковите.