test
Фовелид кај респираторни инфекции

Датум:

25.09.2021

11.30 часот

Област/подобласт:

Пулмологија/Новини во алерологијата и клиничката имунологија2021

Симпозиум

Јазик:

Македонски

Говорници на овој настан:

Проф.д-р Дејан Докиќ

Д-р Сузана Арбутина