test
Грижата за детето започнува од првиот ден – најчести предизвици и нивно менаџирање

Датум:

18:00 часот 24/04/2021

Област/подобласт:

Грижата за детето започнува

од првиот ден – најчести предизвици

и нивно менаџирање

Јазик:

Македонски

Говорници на овој настан:

Прим.д-р Весна Деловска

Проф,д-р Катарина Ставриќ