test

Хипертензија


Артериската хипертензија (АХ) се дефинира според европските препораки за третман на артериската хипертензија од 2018 година, како систолнен крвен притисок (СКП) ≥ 140 mmHg и/или дијастолен крвен притисок (ДКП) ≥ 90 mmHg, измерен во лекарска ординација. АХ е комплексен клинички проблем со мултипли патофизиолошки механизми, кој афектира крвни садови и витални органи и има повеќе терапевтски можности. Со оглед на асимптоматската природа (кај одреден процент од хипертензивна популација), скринингот и дијагнозата на артериската хипертензија се од суштинско значење. Преваленцијата на артериската хипертензија кај нас и во светски рамки има тенденција на зголемување, тргнувајќи од фактот дека популацијата старее, но и дека стапката на лица со покачена телесна тежина се зголемува, а се проценува дека во 2025 година бројката на хипертензивни лица би била околу 1,5 милијарди. На глобално ниво артериската хипертензија е водечка причина за прерана смрт од исхемично срцево заболување и од мозочен инсулт.

Проценката на кардиоваскуларниот ризик (КВР) кај хипертензивните пациенти е од големо значење за идентификација на високоризичните пациенти, како и за индивидуална стратификација на кардиоваскуларниот ризик при избирањето соодветен терапевтски пристап. Одредувањето на кардиоваскуларниот ризик кај лицето ни ја дава веројатноста за развој на кардиоваскуларно заболување (КВЗ) за одреден временски период. Артериската хипертензија ретко се јавува како изолиран ризик-фактор, најчесто е придружена од други ризик-фактори, како на пример дислипидемија и гликозна интолеранција/дијабет, кои значително го зголемуваат КВ-ризикот. Раната контрола на крвниот притисок и на другите кардиоваскуларни ризик-фактори треба да се интензивира, со цел намалување на КВ-случувањата.

Третманот на артериската хипертензија опфаќа нефармаколошки и фармаколошки пристап и зависи од степенот на хипертензија, од кардиоваскуларниот ризик, од присуството на оштетување на органите поврзани со хипертензијата и од присуството на коморбидитети. Кај одредена група хипертензивни пациенти со резистентна форма на хипертензија, во терапевтскиот пристап може да се изведуваат одредени интервентни процедури (ренална денервација и барорецепторна стимулација). Времето потребно за да се постигне контрола на крвниот притисок е важен фактор, особено кај високоризичните пациенти. Изборот на антихипертензивен лек треба да се базира на ефикасноста во намалувањето на крвниот притисок и во намалувањето на КВ-случувањето на долг временски период. Прифаќањето на концептот на почетна терапија со комбинација од два лека има голем ефект врз брзината и врз ефикасноста на контролата на крвниот притисок. Во терапевтскиот пристап придобивката од третманот треба да е поголема од ризикот од антихипертензивниот третман. За да се подобри контролата на крвниот притисок, фокусот треба да се насочи спрема рана детекција и дијагноза на артериската хипертензија, навремена интервенција од аспект на третман, спрема идентифицирање високоризични хипертензивни лица, порана употреба на комбинирана терпија како почетен третман и спрема напори да се обезбеди придржување до препишаната терапија на долг временски рок.

ОД ВАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ВАС


Настани и вебинари


2.10.2021 / 2.10.2021 , 08:30

Тема:

Фелкарид во третман на срцевите нарушувања на ритамот

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Кардиолошки симпозиум


Говорници:
Проф.д-р Лидија Попоска
Д-р Дејан Ковачевиќ

Јазик: Македонски

20.9.2021 / 21.9.2021 , 12:30

Тема:

Массидо низ водичите за срцева слабост и артериска хипертензија

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Третман на срцева слабост и ХТА


Говорници:
Проф.д-р Марјан Бошевски

Јазик: Македонски

9.9.2021 / 13.9.2021 , 12:30

Тема:

Медикаментозен третман на Хипертензија кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Хипертензија

Говорник:
Проф.д-р Јорго Костов


Јазик: Македонски

12.5.2021 / 12.5.2021 , 15:30

Тема:

Белодробна емболија
Пост ковид 19 синдром -кардиоваскуларни манифестации
Бубрег и Ковид 19 -третман по третманот
Постковид невролошки секвели
Постковид психијатриски секвели

Терапевтска област:
Инфекции
Психијатрија
Неврологија
Кардиологија

Подобласт:
Пост-COVID синдром-интердисциплинарен пристап кон справување со COVID-19 на долги патеки


Говорници:

Проф.д-р Дејан Докиќ
Проф.д-р Марија Вавлукис
Д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ
Асс.д-р Габриела Новотни
Проф. д-р Антони Новотни


Јазик: Македонски

31.3.2021 / 1.4.2021 , 16:00

Тема:

Згрижување на пациент со АМИ во ординација по сем медицина
Пинетра АМИ
Препознавање и рана дијагноза на депресија по АМИ
Депресија и Коонарна срцева болест

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Пинетра - Заедно на отворен пат


Говорници:

Д-р Оливер Бушлетиќ
Д-р Катерина Ковачевиќ
Д-р Игор Спироски
Проф.д-р Антони Новотни


Јазик: Македонски

16.3.2021 / 17.3.2021 , 17:00

Тема:

ФЕЛКАРИД во третман на нарушувањата на ритамот на срцето

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Аритмии


Говорници:

Доц,д-р Лидија Попска

Д-р Иван Трајков


Јазик: Македонски

6.10.2020 / 6.10.2020 , 16:00

Тема:

ХТА мултипотентен ризик фактор
Контрола на ризик фактор

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Хипертензија


Говорници:

Проф.д-р Наталија Банева
Асс.д-р Нела Костова

Јазик: Македонски