test

Коронарен синдром


И покрај извонредниот напредок во третманот на коронарната артериска болест (КАБ), низ годините таа останува водечка причина за глобалниот морталитет .

Морталитетот како резултат на акутниот коронарен синдром во светски рамки се движи околу 5 – 8 % од дијагностираните случаи до 6 месеци од поставувањето на дијагнозата .

За да се подобри исходот кај пациентите со акутен коронарен синдром, нужно е да се воведат најновите препораки од Европското кардиолошко здружение (ЕКЗ) во редовната клиничка пракса .

Препораките од Европското кардиолошко здружение за третман на пациенти со акутен коронарен синдром се базираат на јасни докази, кои потекнуваат од добро изведени клинички студии или од мотивирани експертски мислења.

Истите тие се користат од ЕКЗ за формирање јасни препораки заради подобрување на исходот и на квалитетот на животот кај овие пациенти.

Работната група од Европското кардиолошко здружение ги синхронизира овие препораки за да бидат во иста линија со другите препораки и консензус-документи, со цел одржување на конзистентноста во третманот на пациентите со кардиолошки заболувања.

На тој начин се доаѓа до најсоодветниот третман според специфичните индицидуални ситуации и според потенцијалните коморбидитети што ги имаат пациентите со акутен коронарен синдром.

Целта на оваа ревизија е да се сумираат новитетите од последните препораки на Европското кардиолошко здружение за третман на пациенти со акутен миокарден инфаркт без СТ сегмент-елевација и да се изложат сите студии од кои произлегоа овие последни препораки.

ОД ВАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ВАС


НАСТАНИ И ВЕБИНАРИ


20.9.2021 / 21.9.2021 , 12:30

Тема:

Массидо низ водичите за срцева слабост и артериска хипертензија

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Третман на срцева слабост и ХТА


Говорници:
Проф.д-р Марјан Бошевски

Јазик: Македонски

2.10.2021 / 2.10.2021 , 08:30

Тема:

Фелкарид во третман на срцевите нарушувања на ритамот

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Кардиолошки симпозиум


Говорници:
Проф.д-р Лидија Попоска
Д-р Дејан Ковачевиќ

Јазик: Македонски

9.9.2021 / 13.9.2021 , 12:30

Тема:

Медикаментозен третман на Хипертензија кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Хипертензија

Говорник:
Проф.д-р Јорго Костов


Јазик: Македонски

12.5.2021 / 12.5.2021 , 15:30

Тема:

Белодробна емболија
Пост ковид 19 синдром -кардиоваскуларни манифестации
Бубрег и Ковид 19 -третман по третманот
Постковид невролошки секвели
Постковид психијатриски секвели

Терапевтска област:
Инфекции
Психијатрија
Неврологија
Кардиологија

Подобласт:
Пост-COVID синдром-интердисциплинарен пристап кон справување со COVID-19 на долги патеки


Говорници:

Проф.д-р Дејан Докиќ
Проф.д-р Марија Вавлукис
Д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ
Асс.д-р Габриела Новотни
Проф. д-р Антони Новотни


Јазик: Македонски

31.3.2021 / 1.4.2021 , 16:00

Тема:

Згрижување на пациент со АМИ во ординација по сем медицина
Пинетра АМИ
Препознавање и рана дијагноза на депресија по АМИ
Депресија и Коонарна срцева болест

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Пинетра - Заедно на отворен пат


Говорници:

Д-р Оливер Бушлетиќ
Д-р Катерина Ковачевиќ
Д-р Игор Спироски
Проф.д-р Антони Новотни


Јазик: Македонски

16.3.2021 / 17.3.2021 , 17:00

Тема:

ФЕЛКАРИД во третман на нарушувањата на ритамот на срцето

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Аритмии


Говорници:

Доц,д-р Лидија Попска

Д-р Иван Трајков


Јазик: Македонски

6.10.2020 / 6.10.2020 , 16:00

Тема:

ХТА мултипотентен ризик фактор
Контрола на ризик фактор

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Хипертензија


Говорници:

Проф.д-р Наталија Банева
Асс.д-р Нела Костова

Јазик: Македонски