test

Нефрологија


ОД ВАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ВАС


Настани и вебинари


10.3.2021 / 11.3.2021 , 11:00

Тема:

Забавување на прогресијата на ХБИ
Хипертензија и ХББ
Ефикасна и протективна фиксно дозна комбинација

Терапевтска област:
Хипертензија
Нефрологија

Подобласт:
Хипертензија


Говорници:

Проф.д-р Гоце Спасовски
Асс д-р Ирена Бушлетиќ
Проф.д-р Магдалена Отљанска

Јазик: Македонски