test

Несоница


Сите процеси во природата се одвиваат во одреден ритам, а човековиот организам е создаден  да фунционира според дневно-ноќните соларни и лунарни циклуси.  

Во последните декади општествено-социјалниот живот на човекот стана многу променлив, со изразено засилување на ноќните активности, со што луѓето се принудени да функционираат со нов, неприроден ритам.  

Хроничните растројства на спиењето, како на пример инсомнијата, апнејата при спиење, нарколепсијата и др. зафаќааt сѐ поголем процент од популацијата.  

Овие растројства стануваат поактуелни имајќи ги предвид сѐ понапредните технолошки методи со кои дијагностичките процедури значително ја олеснуваат секојдневната работа на лекарите кои се занимаваат со растројствата на спиење (сомнолозите).  

Навиките за добро спиење претставуваат еден од главните предуслови за здрав живот, а правилната хигиена на спиењето претпочита правилно менаџирање на сите аспекти на живеење кои имаат влијание врз добриот сон. 

 

Познавањето правилни хронобиолошки процеси може да ни помогне соодветно да ги планираме и да ги насочиме своите активности, почитувајќи ги знаењата за природните циклуси и нивното влијание врз нашето здравје. 

ОД ВАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ВАС


НАСТАНИ И ВЕБИНАРИ


14.4.2021 / 14.4.2021 , 16:00

Тема:

Стрес и детскиот развој
Стрес кај предучилишни деца
Влијание на стресот врз развојот на школските деца
Стрес во адолесценција
Проценка на психолошки потешкотии кај деца и адолесценти во ПЗЗ

Терапевтска област:
Психијатрија

Подобласт:
Влијанието на стресот врз децата и адолесцентите


Говорници:

Проф.д-р Марија Ралева
Прим.д-р Мери Бошковска
Асс.д-р Насер Дурмиши
Прим.д-р Камка Пакетчиева
Кл.психолог Ангелина Филиповска


Јазик: Македонски

23.12.2020 / 23.12.2020 , 17:00

Тема:

Стрес и burnout кај здравствени работници во услови на Ковид 19 пандемија
Соочување со Kовид 19, страв од непознато
Евидентирани промени на менталното здравје кај вработените во Ковид центар во рамки на актуелната пандемија
Психијатриска и психолошка подршка во Ковид центар

Терапевтска област:
Психијатрија

Подобласт:
Влијанието на Kовид 19 врз здравствените работници и соработници во ГОБ 8-ми Септември


Говорници:

Проф. д-р Антони Новотни
Д-р Наташа Марковска
Д-р Јасмина Степаноска
Прим. д-р Мирјана Савеска


Јазик: Македонски

27.4.2021 / 28.4.2021 , 16:00

Тема:

Етиопатогенеза,непосредни реакции и долгорочни последици во услови на Ковид пандемија-
Да ја вратиме врската сигурноста и контролата.
Несоница - голем пандемиски проблем
Пост ковид стресно растројство
Ковид 19 - Стрес - Депресија
Препораки за справување со стресот и надминување на последиците од него

Терапевтска област:
Психијатрија

Подобласт:
Стресот и Ковид 19 вратете ја врската, сигурноста и контролата


Говорници:

Проф.с-р Антони Новотни
Доц.д-р Стојан Бајрактаров
Проф.д-р Димитар Боневски
Проф.д-р Бранислав Стефановски
Д-р Александар Марцетиќ


Јазик: Македонски

12.5.2021 / 12.5.2021 , 15:30

Тема:

Белодробна емболија
Пост ковид 19 синдром -кардиоваскуларни манифестации
Бубрег и Ковид 19 -третман по третманот
Постковид невролошки секвели
Постковид психијатриски секвели

Терапевтска област:
Инфекции
Психијатрија
Неврологија
Кардиологија

Подобласт:
Пост-COVID синдром-интердисциплинарен пристап кон справување со COVID-19 на долги патеки


Говорници:

Проф.д-р Дејан Докиќ
Проф.д-р Марија Вавлукис
Д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ
Асс.д-р Габриела Новотни
Проф. д-р Антони Новотни


Јазик: Македонски

7.5.2021 / 7.5.2021 , 16:00

Тема:

Родови разлики во влијанието врз менталното здравје на пандемијата Ковид 19
Специфичност на бременост во услови на Ковид
Контекс на фамилијарно функционирање во услови на ковид и улогата на жената
Приказ на студија за ментално здравје за жени во перинатален период
Родово насилство
Влијанието на абортус и контрацепција на ментално здравје на жената

Терапевтска област:
Психијатрија

Подобласт:
Влијанието на пандемијата со Ковид19 врз менталното и репродуктивното здравје на жената во сите периоди од животот


Говорници:

Доц.д-р Стојан Бајрактаров
Доц.д-р Викторија Јовановска
Проф.д-р Славица Арсова
Асс.д-р Ана Филипче
Проф.д-р Ана Данева

Јазик: Македонски