test

Што се медицински средства?


Медицинските средства се производи наменети, генерално, за медицинска употреба.

Медицинските средства кои содржат супстанции со одредено фармацевтско дејство својот ефект го остваруваат преку физичко-хемискиот механизам на дејство.

Медицинските средства не го постигнуваат своето главно дејство преку фармаколошки, имунолошки или преку метаболитички пат, во или на човековото тело, но тоа може да биде помогнато во неговата функција со употреба на овие средства.

Фармацевтското портфолио на „Алкалоид“ опфаќа производи од групата медицински средства, главно, во областа на офталмологијата и на педијатријата

Медицински средства