test

Зависности/адиктологија


ОД ВАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ВАС


Настани и вебинари


25.2.2021 / 11.3.2021 , 17:00

Тема:

Психобиологија и третман на растројства предизвикани од употреба на опијати/опиоиди
Двојна дијагноза – Коморбидитет на растројства од употреба на супстанции / бихејвиорална зависност и душевни растројства

Терапевтска област:
Зависности/адиктологија

Подобласт:
Растројства од употреба на психоактивни супстанции/ бихејвиорална зависност


Говорник:
Проф. д-р Лилјана Игњатова


Јазик: Македонски