test
Соодветна суплементација за одржување на нормален имунолошки одговор

Датум:

18:00 часот 21/09/2021

18:00 часот 22/09/2021

18:00 часот 23/09/2021

Област/подобласт:

Имунолошки одговор

Јазик:

Македонски

Говорници на овој настан:

Проф.д-р Марија Главаш Додев

М-р Петар Ѓорѓиовски

М-р Катерина Горичова Милев

М-р Теодора Жоргиева

Материјали поврзани со настанот


Соодветна суплементација за одржување на нормален имунолошки одговор