test
Влијание на ДХА на психомоторниот развој во рана возраст

Датум:

30.03.2021

18:00 часот

Област/подобласт:

ОТЦ/Улогата и значењето на ДХА

Јазик:

Македонски

Говорници на овој настан:

Д-р Наталија Ангелова

Д-р Анета Демирџиева

Д-р Силвана Филипова

Д-р Златко Арнаудовски