Хемикалии за индустриска намена


Во оваа група производи опфатени се хемикалиите за индустриска намена (производи за третман на патишта, адитиви за прехранбена индустрија, одмастувачи, соли за термичка обработка на метали, галвано-технички препарати), кои се одликуваат со долга традиција на производство и на квалитет, во согласност со барањата и со потребите на пазарот. Тие се користат во процесите на производство во индустриите. Производствената програма е создадена во согласност со интерни стандарди и со стандарди за квалитет на ACS (American Chemical Society), FCC, ASTM, ISO и на други и со остварена успешна деловно-техничка соработка со светски познатите и признати фирми, како: Merck, Johnson Mattey, Heineken и други. Производствената програма е во согласност со барањата на Закон за хемикалии, REACH, CLP и на GHS.