Заштита на лични податоци во АЛКАЛОИД АД Скопје

Изберете ја Информацијата за приватност подолу што е важна за вас, за да прочитате подетално околу обработката на Вашите лични податоци од страна на АЛКАЛОИД АД Скопје , како и за начинот на остварување на вашите права како субјект од кои се собираат личните податоци. Доколку имате прашање во врска со нашите известувања за приватност или нашите практики за приватност, може да се обратите до нашиот Корпоративен офицер за заштита на лични податоци, Весна Соколовска, на dpo@alkaloid.com.mk

Оваа Информација за приватност објаснува како АЛКАЛОИД АД Скопје (во натамошниот текст “АЛКАЛОИД”) како Контролор ги обработува и заштитува Вашите лични податоци во контекст на деловната соработка или комуникацијата со нас доколку припаѓате на една од следниве категории на субјекти:

•         Деловни партнери, клиенти или стипендисти на АЛКАЛОИД

•         Ученици во дуални пралелки во чиј образовен процес е вклучена практична настава во АЛКАЛОИД, на редовна основа

•         Посетители на локалитетот на АЛКАЛОИД

•         Гости во хотелскиот објект на АЛКАЛОИД во одморалиште во Стар Дојран

•         Акционери во АЛКАЛОИД

•         Лицa кои дале согласност за обработка на нивните лични податоци за вршење директен маркетинг или друга цел

•         Испитаници, соработници или други лица чии податоци се обработуваат во рамки на клиничко испитување или при подготовка на регистрационо досие за лек

•         Пријавители на несакани реакции на лек

•         Пензионирани алкалоидови вработени


 

При обработка на личните податоци, АЛКАЛОИД во целост ги применува начелата пропишани во Законот за заштита на личните податоци и тоа:

•         Личните податоци ги обработува законито, правично и на транспарентен начин, („законитост, правичност и транспарентност“)

•         Личните податоци ги собира за конкретни, јасни и легитимни цели и не ги обработува на начин што не е во согласност со тие цели („ограничување на целите“)

•         Личните податоци се соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на целите заради кои се обработуваат („минимален обем на податоци“)

•         Личните податоци се точни и каде што е потребно ажурирани, при што се преземаат сите соодветни мерки за навремено бришење или коригирање на податоците што се неточни или нецелосни, имајќи ги предвид целите заради кои се обработуваат („точност“)

•         Личните податоци се чуваат во форма која овозможува идентификација на субјектите на личните податоци, но не подолго од она што е потребно за целите поради кои се врши нивна обработка („ограничување на рокот на чување“)

•         Личните податоци се обработуваат на начин кој обезбедува соодветно ниво на безбедност, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки („интегритет и доверливост“)

•         Обврска на АЛКАЛОИД е не само да го усогласи работењето со овие начела, туку и да го демонстрира тоа („отчетност“)

За да прочитате подетално околу обработката на Вашите лични податоци од страна на АЛКАЛОИД, Ве молиме кликнете на еден од поднасловите подолу, во зависност од тоа на која категорија на субјекти на лични податоци припаѓате.

Во секое време, доколку имате дополнителни прашања, може да ни се обратите на адресата:

 

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

бул. „Александар Македонски“ бр. 12

1000 Скопје

за Офицерот за заштита на лични податоци

 

или


на електронската адреса на Офицерот за заштита на личните податоци: dpo@alkaloid.com.mk

 

Со цел да ви го дадеме потребниот одговор, ве молиме да ги наведете следниве информации:

  • Ваша врска и интеракција со нас и

  • Опис на барањето/информациите што би сакале да го/ги добиете од нас


Доколку сметате дека обработката на Вашите лични податоци од страна на АЛКАЛОИД не е во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци или, пак, доколку сметате дека е повредено некое Ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекршувањето на прописите за заштита на личните податоци преку Агенцијата за заштита на личните податоци.

Заштита на лични податоци во АЛКАЛОИД КОНС

Изберете ја Информацијата за приватност подолу што е важна за вас, за да прочитате подетално околу обработката на Вашите лични податоци од страна на АЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ Скопје , како и за начинот на остварување на вашите права како субјект од кои се собираат личните податоци. Доколку имате прашање во врска со нашите известувања за приватност или нашите практики за приватност, може да се обратите до Oфицерoт за заштита на лични податоци, на dpokons@alkaloid.com.mk.

Оваа Информација за приватност објаснува како АЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст: “АЛКАЛОИД КОНС”) како Контролор ги обработува и заштитува Вашите лични податоци во контекст на деловната соработка или комуникацијата со нас доколку припаѓате на една од следниве категории на субјекти:

·         соработници на АЛКАЛОИД КОНС;

·         Медицински лицa кои дале согласност за обработка на нивните лични податоци за вршење директен маркетинг или друга цел;

·         Пријавители на несакани реакции на лек.

 

При обработка на личните податоци, АЛКАЛОИД КОНС во целост ги применува начелата пропишани во Законот за заштита на личните податоци и тоа:

·         Личните податоци ги обработува законито, правично и на транспарентен начин,  („законитост, правичност и транспарентност“);

·         Личните податоци ги собира за конкретни, јасни и легитимни цели и не ги обработува на начин што не е во согласност со тие цели („ограничување на целите“);

·         Личните податоци се соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на целите заради кои се обработуваат („минимален обем на податоци“);

·         Личните податоци се точни и каде што е потребно ажурирани, при што се преземаат сите соодветни мерки за навремено бришење или коригирање на податоците што се неточни или нецелосни, имајќи ги предвид целите заради кои се обработуваат („точност“);

·         Личните податоци се чуваат во форма која овозможува идентификација на субјектите на личните податоци, но не подолго од она што е потребно за целите поради кои се врши нивна обработка („ограничување на рокот на чување“);

·         Личните податоци се обработуваат на начин кој обезбедува соодветно ниво на безбедност, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки („интегритет и доверливост“);

·         Обврска на АЛКАЛОИД КОНС не е само да го усогласи работењето со овие начела, туку и да го демонстрира тоа („отчетност“).

 

За да прочитате подетално околу обработката на Вашите лични податоци од страна на АЛКАЛОИД КОНС, Ве молиме кликнете на еден од поднасловите подолу, во зависност од тоа на која категорија на субјекти на лични податоци припаѓате.

Во секое време, доколку имате дополнителни прашања, може да ни се обратите на адресата:

АЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ

бул. „Александар Македонски“ бр. 12

1000 Скопје

за Офицерот за заштита на лични податоци

или

на електронската адреса на Офицерот за заштита на личните податоци: dpokons@alkaloid.com.mk

Со цел да Ви го дадеме потребниот одговор, ве молиме да ги наведете следниве информации:

Ваша врска и интеракција со нас, и

Опис на барањето/информациите што би сакале да го/ги добиете од нас.

Доколку сметате дека обработката на Вашите лични податоци од страна на АЛКАЛОИД КОНС не е во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци или, пак, доколку сметате дека е повредено некое Ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекршувањето на прописите за заштита на личните податоци преку Агенцијата за заштита на личните податоци.