Јавно достапна анализа за Алкалоид АД Скопје

ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ


Акциите на Алкалоид АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 2002 година.


ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ:БЕРЗАНСКА КОТАЦИЈА - ОБИЧНИ АКЦИИ
ISINMKALKA101011
Шифра на ХВALK


20,599.94


Извор веб -страница.com *10 минути задоцнување на резултатите

*Цена

Промена

0%

Повеќе информации


Вкупниот број на одобрени и издадени акции е 1.431.353 со номинална вредност од ЕУР 25,56 по акција.

99,7% (1.428.125) од акциите се обични акции од кои 59 се резервирани за поранешни сопственици, додека 0,23% (3.228) се приоритетни акции исто така резервирани за поранешни сопственици.

Обичните акции им даваат на сопствениците право на:
1. Глас во Собранието на Друштвото
2. Исплата на дел од добивката (дивиденда)
3. Исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото

ДИВИДЕНДНА ИСТОРИЈА

Исплатена нето дивиденда по акција (Во Денари)


ГОДИНА2013201420152016201720182019202020212022
Исплатена нето дивиденда по акција180.00+9%189.00+5%207.00+10%225.00 +9%243.00+8%272.00 +12% 324.00 +19%360.00+11%396.00+10%441.00+11%