Дознајте повеќе за нас и нашата Политика за Општествена Одговорност

ПРИДОБИВКИ


Конкурентна основна плата

Нашата политика за надоместоци се базира на неколку концепти: конкурентен, мотивирачки, навремен и транспарентен. Принципите што се користат за одредување на понудената плата служат за да го признаат вашиот придонес и да го стимулираат вашето работење. Тие нудат можности за мотивирачки пакети во вашата кариера, во зависност од резултатите, од напредокот во неа и од успехот на компанијата во целост.

Планирање перформанси и развој

Ние сме посветени да им дадеме можности на своите вработени да растат и да го реализираат својот целосен потенцијал. Вработените во „Алкалоид“ АД Скопје учествуваат во процената, во оценувањето на успешноста на работата и во процесот на планирање и развој. Преку ова вработените се фокусираат на јасни и на амбициозни цели – да постават насоки и приоритети и да ги разјаснат очекувањата во рамките на компанијата. Преку ова се промовира култура на постојано подобрување и на оставање печат на додадена вредност во компанијата. Планот за развој на секој вработен ги поддржува неговите краткорочни развојни и долгорочни аспирации во кариерата и го следи напредокот, наспроти специфичните цели во текот на целата година. Веруваме дека посветеноста на секој вработен, заедно со пакетот од кариерни предизвици, ги поместува границите на заеднички успех, па заедно остваруваме повисоки цели.

 


Рамнотежа меѓу приватниот и професионалниот живот

Ние разбираме дека нашите вработени имаат активности и одговорности и надвор од работното место. Затоа, нашата компанија, освен што го поддржува начинот на кој работат вработените, истовремено го поддржува и нивниот личен живот. Ова е причината поради која одржуваме постојаност во работните часови, но, исто така, очекуваме вработените да посветат време и напор кога одредени прилики го бараат тоа за успехот на бизнисот.

Ние го нудиме и следново:

• тимска работа;

• работна атмосфера која мотивира;

• pаботно опкружување со најсовремени лаборатории и производствени капацитети и

• високи стандарди за здравствена заштита.

• приватно здравствено осигурување за вработените во Алкалоид АД Скопје

ЕДЕН РАБОТЕН ДЕН ВО АЛКАЛОИД


  Eден работен ден во Алкалоид - Марија Давчева Јованоска

  „Мојот работен ден е динамичен, секогаш поразличен од претходниот, исполнет со бројни предизвици. Усогласувањето со барањата за квалитет согласно највисоките стандарди применливи за различни групи на производи во рамките на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид претставува императив во секојдневното мое работење.

   Eден работен ден во Алкалоид - Елизабета Караџинска

   „Мојот работен ден носи постојана динамика и предизвици од различен тип. Секогаш на прво место е посветеноста за квалитет, усогласеност со највисоките стандарди и континуирано подобрување на Фармацевтскиот систем за квалитет во рамки на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид.

   Потрагата по нови знаења, наука базирана на докази, добри практики и коректна имплементација на барањата на добрата производна пракса ме инспирира и мотивира секој нов ден.


    Eден работен ден во Алкалоид - Верче Јовановска-Јанковска

    „Да се биде на една од клучните позиции во фармацевтска индустрија каква што е ‘Алкалоид’ значи огромна привилегија, но и обврска за континуирана работа, учење и за соочување со секојдневните предизвици. Одговорноста кон заложбата за квалитет, која низ годиниве стана препознатлив бренд за нашата компанија, а која ја носам заедно со сите колеги во системот за квалитет на ‘Алкалоид’, се покажува како низ задоволството на нашите купувачи така и низ потврдата од голем број и редовни регулаторни и партнерски инспекции/аудити.

     Eден работен ден во Алкалоид - Соња Бурчевска

     „Мојот работен ден во Обезбедување квалитет – Екологија е исполнет со работни задачи и активности кои имаат една основна цел – заштита и континуирано подобрување на перформансите на животната средина. Исполнувањето на барањата на системот за управување со животната средина, на законската легислатива и на стратегијата на „Алкалоид“ АД Скопје е секојдневна заложба на тимот на Обезбедување квалитет – Екологија и на секој вработен во „Алкалоид“ АД Скопје.

      Eден работен ден во Алкалоид - Викторија Велковска

      „Секој работен ден во Производство - цврсти форми е приказна за себе, па тешко би било да опишам еден работен ден, но ќе се обидам да го направам тоа во неколку реченици. Работата во нашиот сектор е динамична, а секој ден е исполнет со најразлични предизвици.

       Еден работен ден во Алкалоид - Елена Балсикевска

       Еден работен ден во лабораториите на Институтот за истражување и развој вклучува изведување секојдневни анализи, со модерна и со најсовремена апаратура. Обуките, секојдневното пренесување знаење од колегите и давањето поддршка се мотивот да продолжам понатаму кон скалилата на успехот“, - Елена Балсикевска.

        Еден работен ден во Алкалоид - Емилија Конеска

        Мојот работен ден во Интелектуална сопственост подразбира пребарување низ европските и низ националните патентни бази за различни држави. Секојдневното стекнување нови знаења за нив, преку истражувачките активности, е мојот најголем предизвик.

        Довербата и соработката се клучни за успех во мојата област на работа; транспарентната, навремена и ефикасна соработка со тимот секогаш ни овозможува да ги изнесеме очекуваните резултати со бараниот квалитет и ниво на точност.

         Еден работен ден во Алкалоид - Нада Попстефанова

         За секој професионалец во ‘Обезбедување квалитет’ најважна е заложбата за квалитет. Мојот работен ден е исполнет со сите предизвици да се одржи и да се потврди високото ниво на системот за квалитет, во согласност со националните и со меѓународните законски барања и со стратегијата на „Алкалоид“ АД Скопје, како и на квалитетот на производите од нашето портфолио.

          Eден работен ден во Алкалоид - Марија Давчева Јованоска

          „Мојот работен ден е динамичен, секогаш поразличен од претходниот, исполнет со бројни предизвици. Усогласувањето со барањата за квалитет согласно највисоките стандарди применливи за различни групи на производи во рамките на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид претставува императив во секојдневното мое работење.

           Eден работен ден во Алкалоид - Елизабета Караџинска

           „Мојот работен ден носи постојана динамика и предизвици од различен тип. Секогаш на прво место е посветеноста за квалитет, усогласеност со највисоките стандарди и континуирано подобрување на Фармацевтскиот систем за квалитет во рамки на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид.

           Потрагата по нови знаења, наука базирана на докази, добри практики и коректна имплементација на барањата на добрата производна пракса ме инспирира и мотивира секој нов ден.


            Eден работен ден во Алкалоид - Верче Јовановска-Јанковска

            „Да се биде на една од клучните позиции во фармацевтска индустрија каква што е ‘Алкалоид’ значи огромна привилегија, но и обврска за континуирана работа, учење и за соочување со секојдневните предизвици. Одговорноста кон заложбата за квалитет, која низ годиниве стана препознатлив бренд за нашата компанија, а која ја носам заедно со сите колеги во системот за квалитет на ‘Алкалоид’, се покажува како низ задоволството на нашите купувачи така и низ потврдата од голем број и редовни регулаторни и партнерски инспекции/аудити.

             Eден работен ден во Алкалоид - Соња Бурчевска

             „Мојот работен ден во Обезбедување квалитет – Екологија е исполнет со работни задачи и активности кои имаат една основна цел – заштита и континуирано подобрување на перформансите на животната средина. Исполнувањето на барањата на системот за управување со животната средина, на законската легислатива и на стратегијата на „Алкалоид“ АД Скопје е секојдневна заложба на тимот на Обезбедување квалитет – Екологија и на секој вработен во „Алкалоид“ АД Скопје.

              Eден работен ден во Алкалоид - Викторија Велковска

              „Секој работен ден во Производство - цврсти форми е приказна за себе, па тешко би било да опишам еден работен ден, но ќе се обидам да го направам тоа во неколку реченици. Работата во нашиот сектор е динамична, а секој ден е исполнет со најразлични предизвици.

               Еден работен ден во Алкалоид - Елена Балсикевска

               Еден работен ден во лабораториите на Институтот за истражување и развој вклучува изведување секојдневни анализи, со модерна и со најсовремена апаратура. Обуките, секојдневното пренесување знаење од колегите и давањето поддршка се мотивот да продолжам понатаму кон скалилата на успехот“, - Елена Балсикевска.

                Еден работен ден во Алкалоид - Емилија Конеска

                Мојот работен ден во Интелектуална сопственост подразбира пребарување низ европските и низ националните патентни бази за различни држави. Секојдневното стекнување нови знаења за нив, преку истражувачките активности, е мојот најголем предизвик.

                Довербата и соработката се клучни за успех во мојата област на работа; транспарентната, навремена и ефикасна соработка со тимот секогаш ни овозможува да ги изнесеме очекуваните резултати со бараниот квалитет и ниво на точност.

                 Еден работен ден во Алкалоид - Нада Попстефанова

                 За секој професионалец во ‘Обезбедување квалитет’ најважна е заложбата за квалитет. Мојот работен ден е исполнет со сите предизвици да се одржи и да се потврди високото ниво на системот за квалитет, во согласност со националните и со меѓународните законски барања и со стратегијата на „Алкалоид“ АД Скопје, како и на квалитетот на производите од нашето портфолио.

                  Eден работен ден во Алкалоид - Марија Давчева Јованоска

                  „Мојот работен ден е динамичен, секогаш поразличен од претходниот, исполнет со бројни предизвици. Усогласувањето со барањата за квалитет согласно највисоките стандарди применливи за различни групи на производи во рамките на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид претставува императив во секојдневното мое работење.

                   Eден работен ден во Алкалоид - Елизабета Караџинска

                   „Мојот работен ден носи постојана динамика и предизвици од различен тип. Секогаш на прво место е посветеноста за квалитет, усогласеност со највисоките стандарди и континуирано подобрување на Фармацевтскиот систем за квалитет во рамки на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид.

                   Потрагата по нови знаења, наука базирана на докази, добри практики и коректна имплементација на барањата на добрата производна пракса ме инспирира и мотивира секој нов ден.


                    Eден работен ден во Алкалоид - Верче Јовановска-Јанковска

                    „Да се биде на една од клучните позиции во фармацевтска индустрија каква што е ‘Алкалоид’ значи огромна привилегија, но и обврска за континуирана работа, учење и за соочување со секојдневните предизвици. Одговорноста кон заложбата за квалитет, која низ годиниве стана препознатлив бренд за нашата компанија, а која ја носам заедно со сите колеги во системот за квалитет на ‘Алкалоид’, се покажува како низ задоволството на нашите купувачи така и низ потврдата од голем број и редовни регулаторни и партнерски инспекции/аудити.

                     Eден работен ден во Алкалоид - Соња Бурчевска

                     „Мојот работен ден во Обезбедување квалитет – Екологија е исполнет со работни задачи и активности кои имаат една основна цел – заштита и континуирано подобрување на перформансите на животната средина. Исполнувањето на барањата на системот за управување со животната средина, на законската легислатива и на стратегијата на „Алкалоид“ АД Скопје е секојдневна заложба на тимот на Обезбедување квалитет – Екологија и на секој вработен во „Алкалоид“ АД Скопје.

                      Eден работен ден во Алкалоид - Викторија Велковска

                      „Секој работен ден во Производство - цврсти форми е приказна за себе, па тешко би било да опишам еден работен ден, но ќе се обидам да го направам тоа во неколку реченици. Работата во нашиот сектор е динамична, а секој ден е исполнет со најразлични предизвици.

                       Еден работен ден во Алкалоид - Елена Балсикевска

                       Еден работен ден во лабораториите на Институтот за истражување и развој вклучува изведување секојдневни анализи, со модерна и со најсовремена апаратура. Обуките, секојдневното пренесување знаење од колегите и давањето поддршка се мотивот да продолжам понатаму кон скалилата на успехот“, - Елена Балсикевска.

                        Еден работен ден во Алкалоид - Емилија Конеска

                        Мојот работен ден во Интелектуална сопственост подразбира пребарување низ европските и низ националните патентни бази за различни држави. Секојдневното стекнување нови знаења за нив, преку истражувачките активности, е мојот најголем предизвик.

                        Довербата и соработката се клучни за успех во мојата област на работа; транспарентната, навремена и ефикасна соработка со тимот секогаш ни овозможува да ги изнесеме очекуваните резултати со бараниот квалитет и ниво на точност.

                         Еден работен ден во Алкалоид - Нада Попстефанова

                         За секој професионалец во ‘Обезбедување квалитет’ најважна е заложбата за квалитет. Мојот работен ден е исполнет со сите предизвици да се одржи и да се потврди високото ниво на системот за квалитет, во согласност со националните и со меѓународните законски барања и со стратегијата на „Алкалоид“ АД Скопје, како и на квалитетот на производите од нашето портфолио.

                         СОВЕТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

                         Зошто да го одберете Алкалоид АД Скопје?

                         „Алкалоид“ е компанија која негува стимулирачка работна средина, во која работат и придонесуваат кон успесите вистински професионалци. Ги цениме вештините, искуството и образованието што ги носите со себе и за нив бараме начин како може да се искористат во компанијата. Ви овозможуваме пристап до интерни, до екстерни обуки и до тренинзи, кои ви се потребни за да се истакнете во својата работа и за да ви помогнат да го исполните својот потенцијал. На своите вработени им гарантираме менторство од искусни и докажани професионалци, кои секојдневно ќе ги поттикнуваат да се чувствуваат ценето и вреднувано. „Алкалоид“ се труди да обезбеди постојано подобрување на работното опкружување. Даваме еднаква можност за секој да може да се унапредува и да се развива за да го реализира својот потенцијал и за да придонесе за успехот на компанијата, но и поради заложбата да им помагаме на другите.

                         Аплицирај: Како да станете дел од нашиот тим

                         Нашите огласи за слободните работни места вклучуваат детални описи и барања за секоја работна позиција. Кога ќе наидете на работа која одговара на вашите интереси, образование и квалификации, ве охрабруваме да аплицирате директно од објавувањето. Апликацијата претставува ваша можност да споделите што е можно повеќе информации за себе и да ни кажете за своите вештини, интереси и достигнувања досега. Ве молиме, внимателно пополнете ја апликацијата и вклучете мотивациско писмо, како и препораки релевантни за вашата област, сѐ со цел да стекнеме подобар впечаток за вас.

                         Програма за „Млади Таленти“ во Алкалоид


                         Практикантството во „Алкалоид“ АД Скопје значи прв чекор кон воведувањето во работниот свет, вистинска одговорност за работата, предизвик, ангажман и инспирација од вашите колеги и ментори.

                         Предности од учеството во Програмата за млади таленти на „Алкалоид“ АД Скопје се: два месеци искуство со практична работа, менторство од професионален специјалист вработен во „Алкалоид“ АД Скопје, вклучување во обуки за меки вештини, учење на процесите во нашата компанија итн.

                         Можностите што ви ги нудиме како компанија се следни: влез во базата на таленти и можност за идно вработување на студентите во „Алкалоид“ АД Скопје, полесно вработување по завршувањето на вашето образование поради стекнатото практично искуство во „Алкалоид“ АД Скопје, издигнување на нивото на личен развој и подготовка за идните професионални предизвици.

                         ВЕСТИ


                         Никола Ефтимов

                         Mенаџер за Човечки ресурси

                         Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

                         +389 2 310 40 44