КОРПОРАТИВНА УСОГЛАСЕНОСТ


Кодот за етичко и деловно однесување на „Алкалоид“ е декларација за нашата посветеност во почитувањето на етичките и на принципите за усогласеност со законите и со корпоративните политики и акти, како и во управувањето со сите наши деловни операции. Клучните вредности и етичките стандарди содржани во Кодот ја поставуваат рамката во која ние корпоративно функционираме. Нашите раководни структури цврсто го поддржуваат системот на корпоративна усогласеност на „Алкалоид“, а ја очекуваме истата таа посветеност и од нашите вработени, од деловните партнери и од надворешните соработници.

Корпоративната усогласеност на „Алкалоид“ претставува интегриран систем на политики, акти, функции, на процеси, контролни механизми и на алатки, кои се применуваат во „Алкалоид“ во насока на обезбедување усогласеност со етичките стандарди и начела, со законските прописи и со внатрешните акти и на спречување, односно намалување на ризикот од повреди на Кодот и на тој начин зачувување и негување на нашиот корпоративен интегритет.

ALKASPEAKUP

Ве охрабруваме, без разлика дали работите во „Алкалоид“ или не, да пријавите несоодветно однесување, можно прекршување на Кодот за етичко и деловно однесување, прекршување на политиките и на процедурите на „Алкалоид“, како и сите сомнежи за непочитување на законските прописи. Доколку сте дел од „Алкалоид“, размислете да поразговарате со својот линиски менаџер, со втората линија менаџемент, каде што е применливо, како и со офицерот за корпоративна усогласеност. Доколку не можете или не се чувствувате пријатно да разговарате за проблемот интерно во рамките на компанијата, може да пријавите тука. При пријавувањето наведете што е можно повеќе детали. Иако постои опција за задржување на анонимноста, ве охрабруваме да се идентификувате и да се вклучите во процесот, односно да ја поддржите истрагата на „Алкалоид“ за вашата пријава.

КОД НА ЕТИЧКО И ДЕЛОВНО ОДНЕСУВАЊЕ

„Алкалоид“, во извршувањето на своите деловни операции, користи највисоки етички норми и стандарди. Кодот за етичко и деловно однесување претставува клучен елемент во градењето етичка корпоративна култура и гарантира одржлив раст и развој на компанијата.

КОДЕКС ЗА ИНТЕРАКЦИЈА СО ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И ЕТИЧКА ПРОМОЦИЈА


АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА НА АЛКАЛОИД АД Скопје