ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Контролор:

АЛКАЛОИД АД Скопје


бул. „Александар Македонски“ бр. 12

1000 Скопје

Република Северна Македонија

АЛКАЛОИД АД Скопје ѝ посветува значително внимание на заштитата на личните податоци во секој сегмент на деловните процеси, преку примена на стандардите утврдени со законските и со подзаконските прописи за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија, како и со интерните акти на компанијата.

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на личните податоци кога ја посетувате нашата веб-страница (во натамошниот текст „страница“) и/или кога ја користите на друг начин, односно кога се регистрирате на неа.

Оваа политика на приватност е во согласност со Законот за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија, објавен во Службен весник бр. 42 од 16.2.2020 година.

Во секое време, доколку имате дополнителни прашања, може да ни се обратите на адресата:

АЛКАЛОИД АД Скопје


бул. „Александар Македонски“ бр. 12

1000 Скопје

за офицерот за заштита на лични податоци


или


на електронската адреса на офицерот за заштита на личните податоци: dpo@alkaloid.com.mk


Со цел да ви го дадеме потребниот одговор, ве молиме да ги наведете следниве информации:

  • име на веб-страницата на која се повикувате;

  • ваша врска и интеракција со нас и

  • опис на барањето/информациите што би сакале да го/ги добиете од нас.

Доколку сметате дека обработката на вашите лични податоци од страна на АЛКАЛОИД не е во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци или, пак, доколку сметате дека е повредено некое ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекршувањето на прописите за заштита на личните податоци преку Агенцијата за заштита на личните податоци.

ПРОМЕНИ ВО УСЛОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ

Политиката за приватност повремено може да се менува.

АЛКАЛОИД АД Скопје ќе постави ажурирана верзија на политиката за приватност на оваа страница.

Датум на последната измена 12.04.2021 Скопје