АлкаСАП

Централниот ERP (Enterprise Resource Planning) информациски систем SAP S/4 HANA, брендиран како AlkaSAP, претставува интегриран систем за обработка, за следење и за управување со податоците во „Алкалоид“, наменет за поддршка и за ефикасно функционирање на бизнис-процесите. AlkaSAP успешно и непрекинато функционира и се надградува од воведувањето, па сѐ до денес. Генерално, опфаќа повеќе модули и подмодули, како на пример:

1)    FI (FInance) Финансии и книговодство
2)    CO (Controlling) Бизнис-планирање и контролинг
3)    MM/WM (Material Management / Warehouse Management) Управување со материјали и со магацини
4)    SD (Sales & Distribution) Продажба и дистрибуција
5)    PP (Planning Production) Планирање на производството
6)    QM (Quality Management) Управување со квалитет
7)    HR (Human Resources) Управување со човечки ресурси

 

Покрај во „Алкалоид“ АД Скопје (како главно седиште), со посебни проекти (т. н. rollout) и со посебно формирани проектни тимови, AlkaSAP е воведен и се користи уште во пет компании/подружници од групацијата, лоцирани во четири земји. Системите за секоја компанија (податочна база, бизнис-процеси и функционалности) се целосно независни, притоа приспособени во согласност со локалната регулатива и со бараните приспособувања. Секојдневно AlkaSAP континуирано го користат повеќе од 400 корисници од различни организациски единици, за различни намени и со соодветни, егзактни авторизации според бизнис-процеси, трансакции и извештаи. Особено комплексен беше проектот за замена на AlkaSAP на нова (S/4 HANA) платформа во текот на 2020 година, со т. н. big-bang пристап за миграција на сите модули и компании одеднаш за многу краток период од неполни пет месеци, со претходна целосна замена на централната инфраструктура (хардвер, оперативен систем и податочна база), заедно со два партнера (за замена и за веродостојност), со поддршка и од производителот, притоа реализиран целосно далечински (виртуелно). Се разбира, и натаму следуваат нови планирани проекти за надградба и за подобрување во повеќе модули.

 

Централната поддршка за AlkaSAP опфаќа системски сегмент (за администрирање со централната опрема) и апликативен сегмент (одделно според модул и според бизнис-процеси). Притоа, поддршката на крајните корисници е поделена така што прво ниво за поддршка се интерните клучни (Keyuser’s) корисници, второ ниво е интерниот централен тим (Superuser’s и BCuser’s), а трето ниво е надворешниот партнер.

 

Целосниот AlkaSAP од самиот почеток (и при воведувањето и при rollout) е валидиран во согласност со фармацевтската (европската Good Manufacturing Practice и американската Food and Drug Administration) регулатива и континуирано се одржува (планира, тестира, документира, валидира) при секоја надградба и промена. Поддршката е од посебен интерен валидациски тим за AlkaSAP.

 

За обезбедување континуитет при работењето (business continuity) во случај на инциденти/катастрофи „се грижи“ посебно решение (т. н. BC/DR – Business Continuity/Disaster Recovery), кое континуирано и низ посебна комуникациска врска врши репликација/синхронизација на AlkaSAP (заедно со други клучни корпоративни системи) на посебна опрема, која е изолирана и лоцирана на секундарна (disaster recovery) локација. Да споменеме неколку други клучни системи кои комуницираат, користат или разменуваат податоци со AlkaSAP:

1)    DMS (Document Management System)Систем за управување со документи
2)    CRM (Customer Relationship Management)Систем за управување односи со партнери
3)    AlkaCDS (Chromatography Data System)Лабораториски/хроматографски информациски систем
4)    AlkaT&T (Track & Trace)Систем за следливост (серијализација) на лекови
5)    Pixel ProofСистем за контрола и за споредба на амбалажа
6)    BMS (Building Management System)Систем за управување со објекти