КЛУЧНИ ВРЕДНОСТИ

„Алкалоид“ АД Скопје, при извршувањето на своите деловни операции, се потпира на највисоките етички норми и стандарди. Уверени сме дека етичкото водење бизнис е предуслов за постојан личен и деловен успех, а нашите клучни вредности се: 

Луѓето пред сè

 

Ги прифаќаме различните погледи на луѓето со почит и со достоинство. Ја промовираме различноста со восхит и со емпатија, независно од позицијата во компанијата, потеклото, возраста, од полот, вредностите, погледите или од интересите на таа личност. Ги препознаваме разликите кај луѓето како шанса да научиме нешто ново и да пристапуваме поинаку кон работите.  

 

За да покажеме дека сите се значајни, мора да бидеме целосно транспарентни со колегите, клиентите, соработниците, со инвеститорите, надворешните партнери, владините институции, со заедницата итн.  

 

Транспарентноста гради доверба, а довербата е темел на која се потпираме. Оваа доверба се однесува на секого со кого комуницираме, независно на кое е ниво, и претставува клуч при воспоставувањето и при развојот на внатрешни и на надворешни односи, бидејќи е основа на добрата комуникација.  

 

Користиме емпатија и активно слушање за да ја разбереме перспективата на другото лице, независно од тоа дали се согласуваме со него или не. Покажуваме желба да ги запознаеме и да ги разбереме нашите колеги.  

 

Активно се вклучуваме во заедницата и во добротворните настани, како поединци и како организација, и постојано ги охрабруваме нашите вработени да враќаат кон заедницата. Одговорни сме, донираме дел од нашите ресурси и силно веруваме дека наша одговорност е да ѝ враќаме на заедницата во која живееме и во која работиме.