ЗОШТО ДА ГО ОДБЕРЕТЕ „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ


„Алкалоид“ е компанија која негува стимулирачка работна средина, во која работат и придонесуваат кон успесите вистински професионалци. Ги цениме вештините, искуството и образованието што ги носите со себе и за нив бараме начин како може да се искористат во компанијата. Ви овозможуваме пристап до интерни, до екстерни обуки и до тренинзи, кои ви се потребни за да се истакнете во својата работа и за да ви помогнат да го исполните својот потенцијал. На своите вработени им гарантираме менторство од искусни и докажани професионалци, кои секојдневно ќе ги поттикнуваат да се чувствуваат ценето и вреднувано. „Алкалоид“ се труди да обезбеди постојано подобрување на работното опкружување. Даваме еднаква можност за секој да може да се унапредува и да се развива за да го реализира својот потенцијал и за да придонесе за успехот на компанијата, но и поради заложбата да им помагаме на другите. 

 

ШТО ВЕЛАТ ДРУГИТЕ?


  Еден работен ден во Алкалоид - Деспина Јованова

  „Ми претставува големо задоволство што сум дел од тимот на Проектен менаџмент во ’Алкалоид’ АД Скопје, каде што имам можност да работам со меѓуфункционални тимови и со извонредни колеги.


  Во Проектен менаџмент секој ден претставува нов предизвик и можност за стекнување нови знаења.


  Моето секојдневно внимание е насочено спрема добро планирање, тимска работа и спрема ефектна комуникација, како основи за остварување на нашата цел, а тоа е да осигураме навремена и квалитетна испорака на разновидни проекти, кои овозможуваат ширење на портфолиото на производите што ги нуди компанијата“, Деспина Јованова, постар проектен специјалист во Проектен менаџмент - фармација

   Еден работен ден во Алкалоид - Тане Мургоски


   „За да се постигне одржливост, неопходно е секојдневно да се планира и да се следи развојот на новите генерации. Целта на компанијата е да негува таленти кои создаваат подобра иднина, па затоа работата во модерен и динамичен оддел за човечки ресурси е и значаен предизвик и одлична можност за личен развој во компанијата”, Тане Мургоски, специјалист за проекти, тренинг и за едукација.

    Еден работен ден во Алкалоид - Маја Стојаноска

    „Работниот ден ми е динамичен и се карактеризира со секојдневни предизвици, кои ми овозможуваат континуирано подобрување и едуцирање, како и постојана надградба. Мојата одговорност е постојана организација и контрола на целокупниот производствен процес: од добивање на суровината до создавање готов производ достапен на пазарот. Секојдневно се соочувам со нови предизвици, при што крајната цел е добивање лек со највисок квалитет, максимално безбеден и ефикасен за крајните корисници“, Маја Стојаноска, помлад раководител на смена во Производство - цефалоспорини.

     Еден работен ден во Алкалоид - Емилија Цветаноска

     „Да се биде раководител на смена во Производство – течности подразбира високо ниво на свесност за сите аспекти од подготовката на еден производ. Добрата координација и организација се клучни за еден процес да тече непрекинато, а почитувањето и придржувањето до постапките и до протоколите е секојдневна рутина за секој вработен. Она што, можеби, најмногу ми се допаѓа е структурата која владее во одделението и тоа што секој си ги знае своите работни обврски и задачи, а во исто време сите работат заедно за една цел.


     Секако, најголемото задоволство доаѓа на крајот од смената, кога пред себе го гледаш готовиот производ, а тоа кај нас се растворот, сирупот или суспензијата“, Емилија Цветаноска – помлад раководител на смена во одделот Производство – течности.

      Еден работен ден во Алкалоид - Маја Јованоска

      „Организацијата и контролата на производствените процеси се мојата омилена работна активност, што, впрочем, е и главна улога за нас, раководителите на смена. На почетокот на работниот ден заедно со операторите се дискутираат и се доделуваат активностите. Огромен предизвик е да се предвиди работниот ден и да се заокружат работните задачи навремено, но со добра комуникација и организација јас и колегите успеваме во тоа. Во мал сектор каков што е Производство - течности значајно е да се искористи ефективно секоја минута. Прецизното, ефикасно и брзо завршување на активностите во предвидената временска рамка ми предизвикува особено задоволство“, Маја Јованоска, раководител на смена во Одделот за производство на течности.

       Еден работен ден во Алкалоид - Викторија Вељаноска

       Во работна средина каква што е таа на „Алкалоид“ секој процес е дизајниран за да води кон успех. Тоа значи дека и процесите на селекција, едуцирање, мотивирање и на овозможување секој вработен да го оствари својот потенцијал се од голема важност за нас.


       „Се квалификувам себеси како фасилитатор (олеснувач на процесот), кој сака да ја сподели својата визија на вистински инспиративен начин, не заборавајќи никогаш дека, сепак, треба да се фокусираме на резултатите и на предвидените рокови. Една од стратегиите што често ја користам е принципот секогаш да давам точни и прецизни информации, за да се минимизираат ризиците и можните конфликти. Како за крај, можам да кажам дека ако соработуваме, ако си веруваме едни на други и ако ги препознаваме моментот на ургентност во работењето и свесноста за организација, ориентацијата кон успех ќе биде неизбежна“, Викторија Вељаноска, раководител на Одделот за производство на полуцврсти форми.

        Eден работен ден во Алкалоид - Даниел Величковски

        „Секој работен ден започнува со краток договор со тимот. Ги споделуваме мислењата и идеите, како за самиот ден така и за темпото на работа во наредниот период. Организациски се распределуваме со строго дефинирани задачи, со висок степен на контрола, но и со флексибилност и со координација со секој член од тимот, за да се постигне бараната ефектност и продуктивност од сиот оддел. Секако, многу е значајна и соработката со другите служби со кои сме дел од комплексниот синџир во едно производство, за да можат да се согледаат и да се надминат сите предизвици што се појавуваат во работата. За добро оформен тим, тим со голема доверба меѓу членовите и со добра работна атмосфера, не постојат предизвици што не се надминуваат“

         Eден работен ден во Алкалоид - Билјана Стефановска

         „Производството е една динамична и мултидисциплинарна активност, која крајно ќе резултира со тоа готово кутиче. Работното место, како и задачите и одговорностите што ги носи тоа ја диктираат динамиката на денот. Работниот ден започнува со поставување цели за тоа што се очекува да се сработи и се планираат дневните активности. Во текот на смената континуирано се контролира работата на секој сегмент, што подразбира контрола на правилното и безбедно ракување со опремата, материјалите и со производите од страна на вработените, а во согласност со пропишаните правила и упатства дадени во воспоставените стандардни оперативни постапки (сопови), процедури и водичи. Грижата за почитувањето на строгите GMP-норми и политиката за квалитет се основата на која се базира сиот процес за добивање квалитетен, безбеден и ефикасен производ - лек. На крајот на денот, кога ќе се погледне палетата со спакуван, готов производ, подготвен за испорака, се создава позитивно чувство за успешно постигнатата цел. Во тој момент сите активности што претходно сме ги спровеле, навидум, остануваат во втор план, но ја дефинираат вредноста и значењето на чувството на задоволство“

          Eден работен ден во Алкалоид - Маријана Митевска

          „Мојот работен ден во Производство – цефалоспорини е исполнет со динамика, голема одговорност и со постојани предизвици. Секој новозапочнат ден за мене претставува ново искуство, со дополнителен мотив утре да се научи уште повеќе. Комплексноста на сите производствени процеси што се одвиваат во Производство - цефалоспорини налагаат, пред сѐ, тимска работа и мултидисциплинарен пристап. Текот на еден мој работен ден би го опишала како еден верижени меѓусебно зависен систем, во кој преку координирани и преку строго утврдени процедури и постапки, заедно со колегите, вршам спроведување и контролирање на производствените процеси и системи преку јасно доделени задачи. Во согласност со нормите GMP (ДПП - добра производствена пракса) и во координација со колегите од другите оддели, вршам валидација на новите производствени процеси, на новите опреми, на чистота на опремите и на просториите, како и истрага на девијации, ризици… Иако во еден работен ден приоритет за мене секогаш се професионалноста и целосната посветеност на моите работни задачи, останува и повеќе од доволно време , кое го користам за моето семејство и за пријателите, како и за моите хобија и слободни активности надвор од работните часови“

           Еден работен ден во Алкалоид - Викторија Николовска

           „Работата во Производство сама по себе се карактеризира со посебна динамика, која најчесто резултира со различни исходи и задачи во текот на работната недела. Мојот работен ден не е воопшто монотон, па неопходни се добри организациски вештини. Како раководител на смена, мојата улога е правилна и навремена организација и контрола на производствените процеси, кои се во согласност со системот за квaлитет на компанијата и со GMP-нормите.

            Еден работен ден во Алкалоид - Наталија Мисајловска

            „Процесите на производство преку кои добиваме конечни производи се разнолики и зависат од претходно дефинираните карактеристики на производот уште во раната фаза на развој. Секој производствен процес е составен од повеќе различни технолошки постапки, најчесто влажна гранулација, хомогенизација, формирање таблети и филм обложување.


             Eден работен ден во Алкалоид - Марија Давчева Јованоска

             „Мојот работен ден е динамичен, секогаш поразличен од претходниот, исполнет со бројни предизвици. Усогласувањето со барањата за квалитет согласно највисоките стандарди применливи за различни групи на производи во рамките на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид претставува императив во секојдневното мое работење.

              Eден работен ден во Алкалоид - Елизабета Караџинска

              „Мојот работен ден носи постојана динамика и предизвици од различен тип. Секогаш на прво место е посветеноста за квалитет, усогласеност со највисоките стандарди и континуирано подобрување на Фармацевтскиот систем за квалитет во рамки на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид.

              Потрагата по нови знаења, наука базирана на докази, добри практики и коректна имплементација на барањата на добрата производна пракса ме инспирира и мотивира секој нов ден.


               Eден работен ден во Алкалоид - Верче Јовановска-Јанковска

               „Да се биде на една од клучните позиции во фармацевтска индустрија каква што е ‘Алкалоид’ значи огромна привилегија, но и обврска за континуирана работа, учење и за соочување со секојдневните предизвици. Одговорноста кон заложбата за квалитет, која низ годиниве стана препознатлив бренд за нашата компанија, а која ја носам заедно со сите колеги во системот за квалитет на ‘Алкалоид’, се покажува како низ задоволството на нашите купувачи така и низ потврдата од голем број и редовни регулаторни и партнерски инспекции/аудити.

                Eден работен ден во Алкалоид - Соња Бурчевска

                „Мојот работен ден во Обезбедување квалитет – Екологија е исполнет со работни задачи и активности кои имаат една основна цел – заштита и континуирано подобрување на перформансите на животната средина. Исполнувањето на барањата на системот за управување со животната средина, на законската легислатива и на стратегијата на „Алкалоид“ АД Скопје е секојдневна заложба на тимот на Обезбедување квалитет – Екологија и на секој вработен во „Алкалоид“ АД Скопје.

                 Eден работен ден во Алкалоид - Викторија Велковска

                 „Секој работен ден во Производство - цврсти форми е приказна за себе, па тешко би било да опишам еден работен ден, но ќе се обидам да го направам тоа во неколку реченици. Работата во нашиот сектор е динамична, а секој ден е исполнет со најразлични предизвици.

                  Еден работен ден во Алкалоид - Деспина Јованова

                  „Ми претставува големо задоволство што сум дел од тимот на Проектен менаџмент во ’Алкалоид’ АД Скопје, каде што имам можност да работам со меѓуфункционални тимови и со извонредни колеги.


                  Во Проектен менаџмент секој ден претставува нов предизвик и можност за стекнување нови знаења.


                  Моето секојдневно внимание е насочено спрема добро планирање, тимска работа и спрема ефектна комуникација, како основи за остварување на нашата цел, а тоа е да осигураме навремена и квалитетна испорака на разновидни проекти, кои овозможуваат ширење на портфолиото на производите што ги нуди компанијата“, Деспина Јованова, постар проектен специјалист во Проектен менаџмент - фармација

                   Еден работен ден во Алкалоид - Тане Мургоски


                   „За да се постигне одржливост, неопходно е секојдневно да се планира и да се следи развојот на новите генерации. Целта на компанијата е да негува таленти кои создаваат подобра иднина, па затоа работата во модерен и динамичен оддел за човечки ресурси е и значаен предизвик и одлична можност за личен развој во компанијата”, Тане Мургоски, специјалист за проекти, тренинг и за едукација.

                    Еден работен ден во Алкалоид - Маја Стојаноска

                    „Работниот ден ми е динамичен и се карактеризира со секојдневни предизвици, кои ми овозможуваат континуирано подобрување и едуцирање, како и постојана надградба. Мојата одговорност е постојана организација и контрола на целокупниот производствен процес: од добивање на суровината до создавање готов производ достапен на пазарот. Секојдневно се соочувам со нови предизвици, при што крајната цел е добивање лек со највисок квалитет, максимално безбеден и ефикасен за крајните корисници“, Маја Стојаноска, помлад раководител на смена во Производство - цефалоспорини.

                     Еден работен ден во Алкалоид - Емилија Цветаноска

                     „Да се биде раководител на смена во Производство – течности подразбира високо ниво на свесност за сите аспекти од подготовката на еден производ. Добрата координација и организација се клучни за еден процес да тече непрекинато, а почитувањето и придржувањето до постапките и до протоколите е секојдневна рутина за секој вработен. Она што, можеби, најмногу ми се допаѓа е структурата која владее во одделението и тоа што секој си ги знае своите работни обврски и задачи, а во исто време сите работат заедно за една цел.


                     Секако, најголемото задоволство доаѓа на крајот од смената, кога пред себе го гледаш готовиот производ, а тоа кај нас се растворот, сирупот или суспензијата“, Емилија Цветаноска – помлад раководител на смена во одделот Производство – течности.

                      Еден работен ден во Алкалоид - Маја Јованоска

                      „Организацијата и контролата на производствените процеси се мојата омилена работна активност, што, впрочем, е и главна улога за нас, раководителите на смена. На почетокот на работниот ден заедно со операторите се дискутираат и се доделуваат активностите. Огромен предизвик е да се предвиди работниот ден и да се заокружат работните задачи навремено, но со добра комуникација и организација јас и колегите успеваме во тоа. Во мал сектор каков што е Производство - течности значајно е да се искористи ефективно секоја минута. Прецизното, ефикасно и брзо завршување на активностите во предвидената временска рамка ми предизвикува особено задоволство“, Маја Јованоска, раководител на смена во Одделот за производство на течности.

                       Еден работен ден во Алкалоид - Викторија Вељаноска

                       Во работна средина каква што е таа на „Алкалоид“ секој процес е дизајниран за да води кон успех. Тоа значи дека и процесите на селекција, едуцирање, мотивирање и на овозможување секој вработен да го оствари својот потенцијал се од голема важност за нас.


                       „Се квалификувам себеси како фасилитатор (олеснувач на процесот), кој сака да ја сподели својата визија на вистински инспиративен начин, не заборавајќи никогаш дека, сепак, треба да се фокусираме на резултатите и на предвидените рокови. Една од стратегиите што често ја користам е принципот секогаш да давам точни и прецизни информации, за да се минимизираат ризиците и можните конфликти. Како за крај, можам да кажам дека ако соработуваме, ако си веруваме едни на други и ако ги препознаваме моментот на ургентност во работењето и свесноста за организација, ориентацијата кон успех ќе биде неизбежна“, Викторија Вељаноска, раководител на Одделот за производство на полуцврсти форми.

                        Eден работен ден во Алкалоид - Даниел Величковски

                        „Секој работен ден започнува со краток договор со тимот. Ги споделуваме мислењата и идеите, како за самиот ден така и за темпото на работа во наредниот период. Организациски се распределуваме со строго дефинирани задачи, со висок степен на контрола, но и со флексибилност и со координација со секој член од тимот, за да се постигне бараната ефектност и продуктивност од сиот оддел. Секако, многу е значајна и соработката со другите служби со кои сме дел од комплексниот синџир во едно производство, за да можат да се согледаат и да се надминат сите предизвици што се појавуваат во работата. За добро оформен тим, тим со голема доверба меѓу членовите и со добра работна атмосфера, не постојат предизвици што не се надминуваат“

                         Eден работен ден во Алкалоид - Билјана Стефановска

                         „Производството е една динамична и мултидисциплинарна активност, која крајно ќе резултира со тоа готово кутиче. Работното место, како и задачите и одговорностите што ги носи тоа ја диктираат динамиката на денот. Работниот ден започнува со поставување цели за тоа што се очекува да се сработи и се планираат дневните активности. Во текот на смената континуирано се контролира работата на секој сегмент, што подразбира контрола на правилното и безбедно ракување со опремата, материјалите и со производите од страна на вработените, а во согласност со пропишаните правила и упатства дадени во воспоставените стандардни оперативни постапки (сопови), процедури и водичи. Грижата за почитувањето на строгите GMP-норми и политиката за квалитет се основата на која се базира сиот процес за добивање квалитетен, безбеден и ефикасен производ - лек. На крајот на денот, кога ќе се погледне палетата со спакуван, готов производ, подготвен за испорака, се создава позитивно чувство за успешно постигнатата цел. Во тој момент сите активности што претходно сме ги спровеле, навидум, остануваат во втор план, но ја дефинираат вредноста и значењето на чувството на задоволство“

                          Eден работен ден во Алкалоид - Маријана Митевска

                          „Мојот работен ден во Производство – цефалоспорини е исполнет со динамика, голема одговорност и со постојани предизвици. Секој новозапочнат ден за мене претставува ново искуство, со дополнителен мотив утре да се научи уште повеќе. Комплексноста на сите производствени процеси што се одвиваат во Производство - цефалоспорини налагаат, пред сѐ, тимска работа и мултидисциплинарен пристап. Текот на еден мој работен ден би го опишала како еден верижени меѓусебно зависен систем, во кој преку координирани и преку строго утврдени процедури и постапки, заедно со колегите, вршам спроведување и контролирање на производствените процеси и системи преку јасно доделени задачи. Во согласност со нормите GMP (ДПП - добра производствена пракса) и во координација со колегите од другите оддели, вршам валидација на новите производствени процеси, на новите опреми, на чистота на опремите и на просториите, како и истрага на девијации, ризици… Иако во еден работен ден приоритет за мене секогаш се професионалноста и целосната посветеност на моите работни задачи, останува и повеќе од доволно време , кое го користам за моето семејство и за пријателите, како и за моите хобија и слободни активности надвор од работните часови“

                           Еден работен ден во Алкалоид - Викторија Николовска

                           „Работата во Производство сама по себе се карактеризира со посебна динамика, која најчесто резултира со различни исходи и задачи во текот на работната недела. Мојот работен ден не е воопшто монотон, па неопходни се добри организациски вештини. Како раководител на смена, мојата улога е правилна и навремена организација и контрола на производствените процеси, кои се во согласност со системот за квaлитет на компанијата и со GMP-нормите.

                            Еден работен ден во Алкалоид - Наталија Мисајловска

                            „Процесите на производство преку кои добиваме конечни производи се разнолики и зависат од претходно дефинираните карактеристики на производот уште во раната фаза на развој. Секој производствен процес е составен од повеќе различни технолошки постапки, најчесто влажна гранулација, хомогенизација, формирање таблети и филм обложување.


                             Eден работен ден во Алкалоид - Марија Давчева Јованоска

                             „Мојот работен ден е динамичен, секогаш поразличен од претходниот, исполнет со бројни предизвици. Усогласувањето со барањата за квалитет согласно највисоките стандарди применливи за различни групи на производи во рамките на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид претставува императив во секојдневното мое работење.

                              Eден работен ден во Алкалоид - Елизабета Караџинска

                              „Мојот работен ден носи постојана динамика и предизвици од различен тип. Секогаш на прво место е посветеноста за квалитет, усогласеност со највисоките стандарди и континуирано подобрување на Фармацевтскиот систем за квалитет во рамки на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид.

                              Потрагата по нови знаења, наука базирана на докази, добри практики и коректна имплементација на барањата на добрата производна пракса ме инспирира и мотивира секој нов ден.


                               Eден работен ден во Алкалоид - Верче Јовановска-Јанковска

                               „Да се биде на една од клучните позиции во фармацевтска индустрија каква што е ‘Алкалоид’ значи огромна привилегија, но и обврска за континуирана работа, учење и за соочување со секојдневните предизвици. Одговорноста кон заложбата за квалитет, која низ годиниве стана препознатлив бренд за нашата компанија, а која ја носам заедно со сите колеги во системот за квалитет на ‘Алкалоид’, се покажува како низ задоволството на нашите купувачи така и низ потврдата од голем број и редовни регулаторни и партнерски инспекции/аудити.

                                Eден работен ден во Алкалоид - Соња Бурчевска

                                „Мојот работен ден во Обезбедување квалитет – Екологија е исполнет со работни задачи и активности кои имаат една основна цел – заштита и континуирано подобрување на перформансите на животната средина. Исполнувањето на барањата на системот за управување со животната средина, на законската легислатива и на стратегијата на „Алкалоид“ АД Скопје е секојдневна заложба на тимот на Обезбедување квалитет – Екологија и на секој вработен во „Алкалоид“ АД Скопје.

                                 Eден работен ден во Алкалоид - Викторија Велковска

                                 „Секој работен ден во Производство - цврсти форми е приказна за себе, па тешко би било да опишам еден работен ден, но ќе се обидам да го направам тоа во неколку реченици. Работата во нашиот сектор е динамична, а секој ден е исполнет со најразлични предизвици.

                                  Еден работен ден во Алкалоид - Деспина Јованова

                                  „Ми претставува големо задоволство што сум дел од тимот на Проектен менаџмент во ’Алкалоид’ АД Скопје, каде што имам можност да работам со меѓуфункционални тимови и со извонредни колеги.


                                  Во Проектен менаџмент секој ден претставува нов предизвик и можност за стекнување нови знаења.


                                  Моето секојдневно внимание е насочено спрема добро планирање, тимска работа и спрема ефектна комуникација, како основи за остварување на нашата цел, а тоа е да осигураме навремена и квалитетна испорака на разновидни проекти, кои овозможуваат ширење на портфолиото на производите што ги нуди компанијата“, Деспина Јованова, постар проектен специјалист во Проектен менаџмент - фармација

                                   Еден работен ден во Алкалоид - Тане Мургоски


                                   „За да се постигне одржливост, неопходно е секојдневно да се планира и да се следи развојот на новите генерации. Целта на компанијата е да негува таленти кои создаваат подобра иднина, па затоа работата во модерен и динамичен оддел за човечки ресурси е и значаен предизвик и одлична можност за личен развој во компанијата”, Тане Мургоски, специјалист за проекти, тренинг и за едукација.

                                    Еден работен ден во Алкалоид - Маја Стојаноска

                                    „Работниот ден ми е динамичен и се карактеризира со секојдневни предизвици, кои ми овозможуваат континуирано подобрување и едуцирање, како и постојана надградба. Мојата одговорност е постојана организација и контрола на целокупниот производствен процес: од добивање на суровината до создавање готов производ достапен на пазарот. Секојдневно се соочувам со нови предизвици, при што крајната цел е добивање лек со највисок квалитет, максимално безбеден и ефикасен за крајните корисници“, Маја Стојаноска, помлад раководител на смена во Производство - цефалоспорини.

                                     Еден работен ден во Алкалоид - Емилија Цветаноска

                                     „Да се биде раководител на смена во Производство – течности подразбира високо ниво на свесност за сите аспекти од подготовката на еден производ. Добрата координација и организација се клучни за еден процес да тече непрекинато, а почитувањето и придржувањето до постапките и до протоколите е секојдневна рутина за секој вработен. Она што, можеби, најмногу ми се допаѓа е структурата која владее во одделението и тоа што секој си ги знае своите работни обврски и задачи, а во исто време сите работат заедно за една цел.


                                     Секако, најголемото задоволство доаѓа на крајот од смената, кога пред себе го гледаш готовиот производ, а тоа кај нас се растворот, сирупот или суспензијата“, Емилија Цветаноска – помлад раководител на смена во одделот Производство – течности.

                                      Еден работен ден во Алкалоид - Маја Јованоска

                                      „Организацијата и контролата на производствените процеси се мојата омилена работна активност, што, впрочем, е и главна улога за нас, раководителите на смена. На почетокот на работниот ден заедно со операторите се дискутираат и се доделуваат активностите. Огромен предизвик е да се предвиди работниот ден и да се заокружат работните задачи навремено, но со добра комуникација и организација јас и колегите успеваме во тоа. Во мал сектор каков што е Производство - течности значајно е да се искористи ефективно секоја минута. Прецизното, ефикасно и брзо завршување на активностите во предвидената временска рамка ми предизвикува особено задоволство“, Маја Јованоска, раководител на смена во Одделот за производство на течности.

                                       Еден работен ден во Алкалоид - Викторија Вељаноска

                                       Во работна средина каква што е таа на „Алкалоид“ секој процес е дизајниран за да води кон успех. Тоа значи дека и процесите на селекција, едуцирање, мотивирање и на овозможување секој вработен да го оствари својот потенцијал се од голема важност за нас.


                                       „Се квалификувам себеси како фасилитатор (олеснувач на процесот), кој сака да ја сподели својата визија на вистински инспиративен начин, не заборавајќи никогаш дека, сепак, треба да се фокусираме на резултатите и на предвидените рокови. Една од стратегиите што често ја користам е принципот секогаш да давам точни и прецизни информации, за да се минимизираат ризиците и можните конфликти. Како за крај, можам да кажам дека ако соработуваме, ако си веруваме едни на други и ако ги препознаваме моментот на ургентност во работењето и свесноста за организација, ориентацијата кон успех ќе биде неизбежна“, Викторија Вељаноска, раководител на Одделот за производство на полуцврсти форми.

                                        Eден работен ден во Алкалоид - Даниел Величковски

                                        „Секој работен ден започнува со краток договор со тимот. Ги споделуваме мислењата и идеите, како за самиот ден така и за темпото на работа во наредниот период. Организациски се распределуваме со строго дефинирани задачи, со висок степен на контрола, но и со флексибилност и со координација со секој член од тимот, за да се постигне бараната ефектност и продуктивност од сиот оддел. Секако, многу е значајна и соработката со другите служби со кои сме дел од комплексниот синџир во едно производство, за да можат да се согледаат и да се надминат сите предизвици што се појавуваат во работата. За добро оформен тим, тим со голема доверба меѓу членовите и со добра работна атмосфера, не постојат предизвици што не се надминуваат“

                                         Eден работен ден во Алкалоид - Билјана Стефановска

                                         „Производството е една динамична и мултидисциплинарна активност, која крајно ќе резултира со тоа готово кутиче. Работното место, како и задачите и одговорностите што ги носи тоа ја диктираат динамиката на денот. Работниот ден започнува со поставување цели за тоа што се очекува да се сработи и се планираат дневните активности. Во текот на смената континуирано се контролира работата на секој сегмент, што подразбира контрола на правилното и безбедно ракување со опремата, материјалите и со производите од страна на вработените, а во согласност со пропишаните правила и упатства дадени во воспоставените стандардни оперативни постапки (сопови), процедури и водичи. Грижата за почитувањето на строгите GMP-норми и политиката за квалитет се основата на која се базира сиот процес за добивање квалитетен, безбеден и ефикасен производ - лек. На крајот на денот, кога ќе се погледне палетата со спакуван, готов производ, подготвен за испорака, се создава позитивно чувство за успешно постигнатата цел. Во тој момент сите активности што претходно сме ги спровеле, навидум, остануваат во втор план, но ја дефинираат вредноста и значењето на чувството на задоволство“

                                          Eден работен ден во Алкалоид - Маријана Митевска

                                          „Мојот работен ден во Производство – цефалоспорини е исполнет со динамика, голема одговорност и со постојани предизвици. Секој новозапочнат ден за мене претставува ново искуство, со дополнителен мотив утре да се научи уште повеќе. Комплексноста на сите производствени процеси што се одвиваат во Производство - цефалоспорини налагаат, пред сѐ, тимска работа и мултидисциплинарен пристап. Текот на еден мој работен ден би го опишала како еден верижени меѓусебно зависен систем, во кој преку координирани и преку строго утврдени процедури и постапки, заедно со колегите, вршам спроведување и контролирање на производствените процеси и системи преку јасно доделени задачи. Во согласност со нормите GMP (ДПП - добра производствена пракса) и во координација со колегите од другите оддели, вршам валидација на новите производствени процеси, на новите опреми, на чистота на опремите и на просториите, како и истрага на девијации, ризици… Иако во еден работен ден приоритет за мене секогаш се професионалноста и целосната посветеност на моите работни задачи, останува и повеќе од доволно време , кое го користам за моето семејство и за пријателите, како и за моите хобија и слободни активности надвор од работните часови“

                                           Еден работен ден во Алкалоид - Викторија Николовска

                                           „Работата во Производство сама по себе се карактеризира со посебна динамика, која најчесто резултира со различни исходи и задачи во текот на работната недела. Мојот работен ден не е воопшто монотон, па неопходни се добри организациски вештини. Како раководител на смена, мојата улога е правилна и навремена организација и контрола на производствените процеси, кои се во согласност со системот за квaлитет на компанијата и со GMP-нормите.

                                            Еден работен ден во Алкалоид - Наталија Мисајловска

                                            „Процесите на производство преку кои добиваме конечни производи се разнолики и зависат од претходно дефинираните карактеристики на производот уште во раната фаза на развој. Секој производствен процес е составен од повеќе различни технолошки постапки, најчесто влажна гранулација, хомогенизација, формирање таблети и филм обложување.


                                             Eден работен ден во Алкалоид - Марија Давчева Јованоска

                                             „Мојот работен ден е динамичен, секогаш поразличен од претходниот, исполнет со бројни предизвици. Усогласувањето со барањата за квалитет согласно највисоките стандарди применливи за различни групи на производи во рамките на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид претставува императив во секојдневното мое работење.

                                              Eден работен ден во Алкалоид - Елизабета Караџинска

                                              „Мојот работен ден носи постојана динамика и предизвици од различен тип. Секогаш на прво место е посветеноста за квалитет, усогласеност со највисоките стандарди и континуирано подобрување на Фармацевтскиот систем за квалитет во рамки на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид.

                                              Потрагата по нови знаења, наука базирана на докази, добри практики и коректна имплементација на барањата на добрата производна пракса ме инспирира и мотивира секој нов ден.


                                               Eден работен ден во Алкалоид - Верче Јовановска-Јанковска

                                               „Да се биде на една од клучните позиции во фармацевтска индустрија каква што е ‘Алкалоид’ значи огромна привилегија, но и обврска за континуирана работа, учење и за соочување со секојдневните предизвици. Одговорноста кон заложбата за квалитет, која низ годиниве стана препознатлив бренд за нашата компанија, а која ја носам заедно со сите колеги во системот за квалитет на ‘Алкалоид’, се покажува како низ задоволството на нашите купувачи така и низ потврдата од голем број и редовни регулаторни и партнерски инспекции/аудити.

                                                Eден работен ден во Алкалоид - Соња Бурчевска

                                                „Мојот работен ден во Обезбедување квалитет – Екологија е исполнет со работни задачи и активности кои имаат една основна цел – заштита и континуирано подобрување на перформансите на животната средина. Исполнувањето на барањата на системот за управување со животната средина, на законската легислатива и на стратегијата на „Алкалоид“ АД Скопје е секојдневна заложба на тимот на Обезбедување квалитет – Екологија и на секој вработен во „Алкалоид“ АД Скопје.

                                                 Eден работен ден во Алкалоид - Викторија Велковска

                                                 „Секој работен ден во Производство - цврсти форми е приказна за себе, па тешко би било да опишам еден работен ден, но ќе се обидам да го направам тоа во неколку реченици. Работата во нашиот сектор е динамична, а секој ден е исполнет со најразлични предизвици.

                                                 Бидете дел од тимот на Алкалоид

                                                 Нашите огласи за слободните работни места вклучуваат детални описи и барања за секоја работна позиција. Кога ќе наидете на работа која одговара на вашите интереси, образование и квалификации, ве охрабруваме да аплицирате директно од објавувањето, со кликнување на копчето Аплицирај.