СЕРТИФИКАТИ, СТАНДАРДИ И ПРОВЕРКИ


СЕГА...

Во однос на ДПП стандардите за автоматизирани компјутеризирани системи (GAMP), во фаза на имплементација се подобрувања за сите модули во AlkaSAP и надградба на AlkaDMS со цел електронско управување на процесите и документите на повисоко ниво.

Хуманата, програмско-производна ориентација на Алкалоид, која се реализира со примена на најсовремени производни технологии и деловни стандарди, редовно се потврдуваат со проверки на Интегрираниoт менаџмент системи на Алкалоид.

Производството на квалитетни, ефикасни и безбедни лекови, со примена на начелата на Добра производна пракса (ДПП/GMP), за кои заштитниот знак на АЛКАЛОИД АД Скопје е симбол за високото ниво на сигурност, се потврдува и со редовните проверки од страна на компетентни државни инспекциски служби од Република Македонија и од странство.

СЕКОГАШ...

Континуитетот на почитување на стандардите, водичите и директивите, и како законска облигација и како заложба за квалитет, безбедност и ефикасност на сите производи во Алкалоид, е секогаш присутен бидејќи води до нашата цел:

ЗДРАВЈЕТО ПРЕД СÈ.

ЛИЧНА СЕРТИФИКАЦИОНА КАРТА НА КОМПАНИЈАТА

МАЛМЕД- сертификати за GMP сообразност

JAZMP - сертификати за GMP сообразност

МИНПРОМТОРГ - сертификати за GMP сообразност

SMDS - признавање на сертификати за GMP сообразност

ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001 сертификати

FSSC 22000 сертификат

HACCP сертификат

HALAL сертификат

EU, JAS, USDA-NOP и РСМ сертификати за органско производство

CE сертификат


ПОДРУЖНИЦИ

AЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ

  • ISO 9001 сертификат  

  • ISO 14001 сертификат 

АЛКАЛОИД Д.О.О. БЕЛГРАД, СРБИЈА

  • АЛИМС - сертификат за GMP сообразност 

  • ISO 9001 сертификат  

  • ISO 14001 сертификат 

АЛКАЛОИД ВЕЛЕДРОГЕРИЈА Д.О.О. БЕЛГРАД, СРБИЈА

  • ISO 9001 сертификат  

  • ISO 14001 сертификат 

АЛКАЛОИД-ИНТ Д.О.О. ЉУБЉАНА, СЛОВЕНИЈА

  • JAZMP - сертификат за GMP сообразност 

  • JAZMP - сертификат за GDP сообразност 

АЛКА-ЛАБ Д.О.О. ЉУБЉАНА, СЛОВЕНИЈА

JAZMP - сертификат за GMP сообразност 

АЛКАЛОИД Д.О.О., ЗАГРЕБ, ХРВАТСКА

Министерство за здравство на Р.Хрватска - сертификат за GDP сообразност 

АЛКАЛОИД ФАРМ АГ ФРИБУРГ, ШВАЈЦАРИЈА

SwissMedic авторизација. 

ПОЛИТИКА НА ИМС

Развојот и подобрувањето на прописите, стандардите и упатствата резултираше со интеграција и континуирано подобрување на Системот за интегрирано управување (ИМС). IMS на Алкалоид е важен систем на корпоративни и специфични процедури и политики за седиштето на АД на Алкалоид и поврзаните подружници/канцеларии. Интегрираниот систем за управување се состои од системи на профитните центри, односно програми/подружници во рамките на Алкалоид.