Алкалоид КОНС


Во 1979 година Алкалоид – Фармација формираше сектор задолжен за соработка со странски компании, којшто се однесуваше на склучување договори за застапништво, дистрибуција и за консигнациска продажба.

Долгогодишната успешна работа на овој сектор, како и стекнатото искуство во оваа област, претставуваше солидна основа за формирање на Алкалоид КОНС ДООЕЛ, увозно-извозна компанија за трговија и за услуги, којашто официјално започна со работа во 2004 година со само 5 вработени. Од година в година развојот на Алкалоид КОНС, единствената домашна ќерка-компанија на Алкалод АД Скопје, станува импресивен од аспект на волуменот на продажба, како и од аспект на деловното портфолио.

Во моментов Алкалоид КОНС ДООЕЛ има 41 вработени, соработува со повеќе од 20 странски компании и има застапништва за повеќе од 2.000 фармацевтски производи.

Алкалоид КОНС ДООЕЛ има склучено договори за соработка со следните компании:

 • MEDTRONIC TRADING NL B.V., Netherlands

 • MSD B.V., Netherlands

 • SANOFI AVENTIS, France

 • GENZYME EUROPE B.V., Netherlands

 • SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, Ireland

 • BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED, Ireland

 • ALCON PHARMACEUTICALS LTD., Switzerland

 • GETINGE GROUP South East Europe D.O.O., Serbia

 • FRESENIUS MEDICAL CARE, Germany

 • SWIX Biopharma, Switzerland

 • NOVARTIS PHARMA SERVICES INC., Switzerland

 • PFIZER EXPORT B.V., Netherlands

 • VEDRA INTERNATIONAL AD, Bulgaria

 • LEMIS- HANDELS GmbH, Austria

 • PRIZMA D.O.O., Serbia

 • RECORDATI RARE DISEASES, France

 • BETAMED D.O.O., Croatia

 • ELEPHANT PHARMA D.O.O., Serbia

 • HEART MEDICAL, Netherlands