КОРПОРАТИВНА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ


Општествената одговорност, како концепт на влијание врз општеството и врз животната средина, е високо позициониран приоритет во корпоративната стратегија на АЛКАЛОИД АД Скопје. Во рамките на нашето работење, преку транспарентно и етичко однесување ја искажуваме нашата заложба да придонесуваме за одржлив развој и за поддршка на сите засегнати страни.


Општествената одговорност е стратешки интегрирана во целокупниот бизнис-процес на компанијата. Реализацијата на конкретни активности и проекти е од огромно значење за доброто на заедницата во која живее и работиме, преку кои постојано и интензивно вложуваме во подобрување и во унапредување на сите услови и сфери од општественото опкружување.


Свесни за влијанието што го имаме врз сите аспекти на општеството, а во согласност со политиката за општествена одговорност, нашата компанија, преку различни соработки, проекти и активности, континуирано ја потврдува својата изразена стратешка определба за поддршка во сите сфери на општествениот, економскиот, на образовниот, здравствениот и на културниот живот во Македонија. Преку реализација на различни проекти, донации и активности, приспособени на потребите на опкружувањето, безрезервно и континуирано придонесуваме за подобрување, унапредување и за развој на заедницата во која живееме и работиме.


ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТОТАЛКАЛОИД АД Скопје основаше две нови друштва во Република Северна Македонија, со целосен назив Акционерско друштво за спортски дејности, РАКОМЕТЕН КЛУБ „АЛКАЛОИД РАКОМЕТ СКОПЈЕ“ и Акционерско друштво за спортски дејности, РАКОМЕТЕН КЛУБ „МУЛТИ ЕСЕНС СКОПЈЕ“.


АЛКАЛОИД АД Скопје е основач и единствен акционер во новооснованите спортски клубови.


Со ова АЛКАЛОИД АД Скопје ги продолжува активностите за поддршка, зајакнување и за развој на македонскиот ракомет и на спортот во глобала.

Обезбедување квалитет


Обезбедување квалитет на АЛКАЛОИД АД Скопје е концепт со широк опсег, кој ги опфаќа сите елементи кои поединечно или заеднички можат да влијаат на квалитетот на производите. Претставува збир на сите организирани активности создадени со цел да се осигура дека производите се со соодветен квалитет, безбедни и ефикасни за нивната наменета употреба и одговараат на барањата на спецификацијата за квалитет и маркетинг авторизацијата.

Организациската единица Обезбедување квалитетот ги опфаќа следниве активности:

 • Целосна примена на Интегрираниот Менаџмент Систем (ИМС) во АЛКАЛОИД АД Скопје и во фирмите ќерки на Алкалоид, согласно  барањата на соодветна законска регулатива (cGMP), стандардите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, HACCP, FSSC 22000 како и сите применливи директиви и легислатива;

 • Усогласување и примена на ИМС на корпоративно ниво (АЛКАЛОИД АД Скопје и во фирмите ќерки) во однос на областите квалитет, екологија, фармаковигиланца, материовигиланца, клинички испитувања, безбедност и здравје при работа;

 • Следење на примената на барањата на законската легислатива, cGMP, водичи, применливи стандарди, како и измените во барањата на истите со цел навремена и коректна имплементација во рамки на ИМС;

 • Организирање и учество во процесот на Преиспитување на ИМС од страна на раководството;

 • Организација и спроведување интерни проверки/самоинспекции, организација и активно учество при екстерни аудити и инспекции на АЛКАЛОИД АД Скопје;

 • Управување и контрола на документација од ИМС;

 • Следење, истрага и евалуација на девијации, инциденти, резултати вон спецификација, рекламации, неусогласености во квалитет, повлекување и враќање производи од пазарот;

 • Управување, следење и евалуација на корективни мерки и мерки за подобрување;

 • Управување и евалуација на ризици;

 • Управување со процесот Контрола на промени;

 • Проценка и квалификација на добавувачите;

 • Изработка/ревизија на договори за квалитет, следење на барањата на партнерите и нивна имплементација во рамки на сите процеси од ИМС;

 • Обука на вработените од областа на cGMP, применливите стандарди, ИМС и други теми од областа на квалитетот;

 • Дефинирање стратегија, организирање и спроведување на валидациони активности за: квалификација и валидација на простор, опрема, системи, валидација на пакување, валидација на чистење и валидација на компјутеризирани системи;

 • Воспоставување на програми за микробиолошки мониторинг, следење и евалуација резултати;

 • Одобрување мастер документација, спецификации и стандарди за регистрациони цели;

 • Проверка и издавање на производна документација, проверка и чување записи од серија производ;

 • Пуштање серија лек во промет (Квалификувано Лице), изработка сертификати за сообразност за серија лек;

 • Следење и изработка на прегледи за квалитет на производите;

 • Следење, евалуација и унапредување на аспектите од животна средина

Заштита на животната средина

Заштитата на животната средина е еден од највисоките приоритети во деловната стратегија на Алкалоид АД Скопје.


Медиа центар

Прочитајте ги најновите вести, сите материјали поврзани со нашата компанија и останете во контакт со нас на социјалните медиуми.