ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ


„Алкалоид“ АД Скопје својата посветеност за производство на квалитетни, безбедни и ефикасни лекови и посветеноста за постојан развој ги потврди со отворањето на Институтот за истражување и развој. Оваа единствена, високософистицирана единица е прва од ваков вид во земјава, официјално предадена во употреба на 11 март 2009 година.


Повеќе од една деценија Истражување и развој во „Алкалоид“ АД Скопје има реномирана репутација како истакнат сегмент за истражување и за воведување нови производи, технологии, аналитички методи и услуги, кои обезбедуваат раст на богатото портфолио на „Алкалоид“, со грижа за заштита на животната средина, како и на здравјето и на безбедноста при работа.


Институтот располага со корисна површина од 1.540 квадратни метри. Опремен е со најсовремена лабораториска и пилот-производствена опрема, која овозможува развој на нови, современи форми на генерички лекови и лекови со додадена вредност, во кои се применуваат најновите научни сознанија од областа на фармацијата.


Формирањето на Институтот за истражување и развој е од големо значење во однос на развојот и на воведувањето нови технологии и аналитички методи, вклучувајќи повисоки стандарди за квалитет, постојано подобрување и исполнување на највисоките барања од сите релевантни регулаторни тела.


Во структурата на Истражување и развој функционираат повеќе оддели, кои овозможуваат ефективно и успешно спроведување на системот за управување со квалитет на Истражување и развој, вклучително и на стандардите за квалитет, специфични за активностите на секоја единица.


Оперативните сегменти на Развој на нови производи, Развој на технологија и процес, на Научна поддршка, Оддел за клинички испитувања, Оддел за квалитет и на Патенти и ексклузивност на податоци го дефинираат опсегот на активности за Истражување и развој.


Процесите започнуваат со проценка на изводливоста, слободата на дејствување од аспект на патенти и ексклузивност на податоци и патентибилноста на нови производи, следејќи го процесот на развој на формулација на нови лекови, нивно тестирање in vivo преку изведба на клинички испитувања и нивно пренесување во индустриското производство, проследено со активности за валидација на процесот и за следење на стабилноста.


Истражување и развој регрутира висококвалификувани вработени и ги поддржува со ресурси потребни за управување со проектите на сите нивоа. Во Институтот се вработени повеќе од 150 високоспецијализирани, обучени и квалификувани лица.


Истражување и развој се стреми да испорача безбедни и ефикасни лекови, во согласност со регулаторните барања и со корпоративната политика на компанијата – здравјето пред сѐ!

Вредностите што се промовираат преку индивидуалната посветеност на секој вработен во Истражување и развој го зајакнуваат придонесот за остварување на заеднички поставените цели!

НАУЧНА АКТИВНОСТ

Објавени научни трудови во меѓународни списанија со фактор на влијание

ECO-FRIENDLY RP-HPLC METHOD FOR DETERMINATION OF DIAZEPAM IN COATED TABLET

https://mjcce.org.mk/index.php/MJCCE/article/view/2683

Polymorphism in S(+)Clopidogrel-Picrate: Insights from X-ray Diffraction, Vibrational Spectroscopy, Thermal Analysis, and Quantum Chemistry

https://www.mdpi.com/2073-4352/14/1/10

OPTIMIZATION STUDY OF AQUEOUS FILM-COATING PROCESS IN THE INDUSTRIAL SCALE USING DESIGN OF EXPERIMENTS

https://farmaciajournal.com/issue-articles/optimization-study-of-aqueous-film-coating-process-in-the-industrial-scale-using-design-of-experiments/

Solid-State Phase Transformation of Monohydrate and Anhydrous Form II of Sitagliptin Phosphate into a Novel Anhydrous Form IV – Solvent-Driven, Temperature-Induced and Stress Testings

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022354923004823?via%3Dihub