4 апр. 2016 г.

Годишно собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје

На ден 04.04.2016 година се одржа Годишно собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје.

На одржаната седница се усвоија материјалите и предлог-одлуките предложени според утврдениот Дневен ред, објавен во Јавниот повик до акционерите за учество на собранието.

Донесена е одлука за исплата на дивиденда за 2015 година во висина од 207,00 денари нето, односно 230,00 денари бруто за една акција што е за 9,5% повеќе од исплатената дивиденда за 2014 година. Исплатата на дивидендата ќе започне од 18.05.2016 година. Дивидендата ќе биде исплатена во готово на трансакциските сметки на акционерите.

Сите одлуки и материјали усвоени од собранието на акционери може да се преземат на следниот линк.