23 апр. 2010 г.

Годишно собрание на акционери за 2009 година

На годишното Собрание на акционери за 2009 година донесени се следниве одлуки:

На годишното Собрание на акционери за 2009 година донесени се следниве одлуки:

  • Одлука од Собрание за распределба на добивка за 2009 година

  • Одлука од Собрание за дивиденда и дивиденден календар за 2009 година

  • Одлука од Собрание за одобрување на работата на членовите на УО за 2009 година

  • Одлука од Собрание за стекнување на сопствени акции со откуп

  • Одлука од Собрание за Годишен извештај за 2009 година

  • Одлука од Собрание за извештај од ревизор за 2009 година

  • Одлука од Собрание за Годишна сметка и Финансиски Извештаи за 2009 година

  • Одлука од Собрание за оттуѓување на сопствени акции

  • Одлука од Собрание за назначување на ревизор за 2010 година

  • Одлука од Собрание за одобрување на работата на членовите на НО за 2009 година