29 јул. 2011 г.

Позитивни финансиски резултати во периодот јануари - јуни 2011

Алкалоид АД Скопје во периодот Јануари - Јуни 2011 оствари позитивни финансиски резултати искажани во неревидираниот консолидиран и неревидираниот единечен Биланс на успех.

Според консолидираниот Биланс на успех, остварените консолидирани продажби бележат пораст за околу 14% во споредба со остварените во истиот период во 2010 година, добивката пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА) бележи раст од околу 6% и нето добивката од околу 3%.

Во единечниот Биланс на успех, остварените единечни продажби бележат пораст за околу 15% во споредба со остварените во истиот период во 2010 година, добивката пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА) бележи раст од околу 4% и нето добивката од околу 4%.