8 окт. 2010 г.

40 нови стипендисти на фондацијата „Трајче Мукаетов“

Фондацијата „ТРАЈЧЕ МУКАЕТОВ“ на 5. октомври 2010 г. додели 40 нови стипендии за студентите на Фармацевтскиот и на Медицинскиот факултет при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за учебната 2010/2011година: 18 стипендии за студентите по фармација и 22 стипендии за студентите по медицина. Согласно програмските определби, Фондацијата „ТРАЈЧЕ МУКАЕТОВ“ од годинава воведе и награда за првенците на генерацијата на Фармацевтскиот и на Медицинскиот факултет при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј”.

Фондацијата „ТРАЈЧЕ МУКАЕТОВ“ е основана со одлука на Управниот одбор на Алкалоид АД - Скопје. Основач на Фондацијата е Алкалоид АД - Скопје и истата има за цел стипендирање, донирање и финансирање на талентираните студенти, доктори, фармацевти, донирање и финансирање проекти од областа на медицината и фармацијата.

Согласно објавениот јавен конкурс, изборот на стипендистите и за учебната 2010/2011г. е усвоен од Управниот одбор на Фондацијата, по предложената прелиминарна листа од комисиите за распределба на стипендии, во чиj состав има претставници на Фондацијата, на двата факултетета, Фармацевтскиот и Медицинскиот, и на студентите.Стипендијата изнесува 6.500 денари во текот на 12 месеци. Имињата на стипендистите ќе бидат објавени во печатените медиуми. Доколку ги исполнат предвидените услови, на стипендистите им продолжуваат стипендиите и во текот на наредната учебна година.

Претседателот на Фондацијата, г. Живко Мукаетов, на првенците на генерацијата на Фармацевтскиот и на Медицинскиот факултет, Анела Тосевска и Андреј Кралев, им врачи еднократни парични награди во висина од 1000 евра, во денарска противвредност, што од годинава ги востанови Фондацијата „ТРАЈЧЕ МУКАЕТОВ“.

Почнувајќи од учебната 2007/08 г. Фондацијата „ТРАЈЧЕ МУКАЕТОВ“ има вкупно 142 стипендисти по фармација и медицина (вклучувајќи ги и новите 40 во учебната 2010/11г.). Од нив 31 студент по фармација веќе дипломирале.

Фондацијата е основана во чест на Трајче Мукаетов, кој на чело на Алкалоид АД - Скопје застана во 1985. година. Како вистински стратег и визионер,тој сметаше дека важен параметар за посакуваниот просперитет е зголеменото ниво на инвестирање во научни, истражувачки и во развојни активности.

Согласно развојната стратегија и потребите за кадровско доекипирање, Алкалоид АД - Скопје минатата година вработи четворица дипломирани стипендисти на Фондацијата „ТРАЈЧЕ МУКАЕТОВ“, а ваквата политика на Компанијата ќе продолжи и во наредниот период со оглед на остварените позитивни резултати и раст на пласманите.