7 апр. 2014 г.

Годишно собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје

На ден 07.04.2014 година се одржа Годишно собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје.

На одржаната седница се усвоија материјалите и предлог-одлуките предложени според утврдениот Дневен ред, објавен во Јавниот повик до акционерите за учество на собранието.

Донесена е одлука за исплата на дивиденда за 2013 година во висина од 180,00 денари нето, односно 200,00 денари бруто за една акција што е за 9,09% повеќе од исплатената дивиденда за 2012 година. Исплатата на дивидендата ќе започне од 14.05.2014 година. Дивидендата ќе биде исплатена во готово на трансакциските сметки на акционерите.

Сите одлуки и материјали усвоени од собранието на акционери може да се преземат на следниот линк.