6 апр. 2015 г.

Годишно Собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје

На ден 06.04.2015 година се одржа Годишно собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје.

На одржаната седница се усвоија материјалите и предлог-одлуките предложени според утврдениот Дневен ред, објавен во Јавниот повик до акционерите за учество на собранието.

Донесена е одлука за исплата на дивиденда за 2014 година во висина од 189,00 денари нето, односно 210,00 денари бруто за една акција што е за 5% повеќе од исплатената дивиденда за 2013 година. Исплатата на дивидендата ќе започне од 20.05.2015 година. Дивидендата ќе биде исплатена во готово на трансакциските сметки на акционерите.

Сите одлуки и материјали усвоени од собранието на акционери може да се преземат на следниот линк.